Dzieci do adopcji zagranicznej?

    W związku ze znaczną ilością zapytań, niejasności związanych z adopcją zagraniczną, postanowiliśmy przybliżyć tryb kwalifikowania dzieci.

    Zgodnie z obowiązującym Ośrodki Adopcyjne aktem prawnym – Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r:

Dziecko może być zakwalifikowane do przysposobienia związanego ze zmianą dotychczasowego miejsca zamieszkania dziecka na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na miejsce zamieszkania w innym państwie po wyczerpaniu wszystkich możliwości znalezienia kandydata do przysposobienia tego dziecka na terenie kraju, chyba, że między przysposabiającym a przysposabianym dzieckiem istnieje stosunek pokrewieństwa lub powinowactwa albo gdy przysposabiający już przysposobił siostrę lub brata przysposabianego dziecka.  (Art. 164 ust. 10 Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 16.04.2020r. – Dz.U. z dn. 08.05.2020r., poz. 821, ze zm.)

„Wyczerpanie wszystkich możliwości znalezienia kandydata na terenie kraju” oznacza w praktyce określony czas poszukiwania rodziców adopcyjnych na terenie kraju. Dopiero w przypadku, gdy dziecku z uregulowaną sytuacją prawną nie znaleziono kandydatów, ani na terenie województwa, z którego pochodzi dziecko, ani na terenie całej Polski, po 55 dniach poszukiwań dokumenty dziecka trafiają do ośrodka adopcyjnego odpowiedzialnego za adopcję zagraniczną.

W związku z powyższym do adopcji zagranicznej trafiają zazwyczaj dzieci starsze i/lub z deficytami, których nie mieli odwagi, otwartości lub możliwości przysposobić kandydaci z Polski. Dzieciom, które są przysposabiane Zagranicę stwarza się niejednokrotnie jedyną szansę specjalistycznego leczenia bądź ostatnią szansę rozwoju w odpowiednio wyselekcjonowanych rodzinach adopcyjnych.

Ewa Rojek – psycholog OA Białystok

Przejdź do treści