Zaproszenie na szkolenie dla dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku Ośrodek Adopcyjny informuje, że w grudniu 2021r. planuje przeprowadzenie szkolenia uzupełniającego dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego. Warunkiem rozpoczęcia szkolenia jest zgłoszenie się odpowiedniej liczby kandydatów (minimum 8), którzy posiadają świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego. Spotkania odbywać się będą w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku Ośrodka Adopcyjnego przy ul. Kombatantów 7, od godz. 9.00. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (do pobrania) do dnia 30.11.2021r. faxem na numer 85 744 71 37 lub skan formularza na adres: rops@rops-bialystok.pl .

Przejdź do treści