Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L. 2016.119.1), dalej RODO, informuję o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku ul. Kombatantów 7, 15-110 Białystok,
 2. Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: iod@rops-bialystok.pl,
 3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Ośrodek Adopcyjny Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa (np. jednostki organizacyjne pomocy społecznej, sądy i ich organy pomocnicze, instytucje oświatowe, podmioty lecznicze).
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:- art. 6 ust. 1 lit. c, d, e oraz art. 9 ust. 2 lit. b, g RODO, w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej oraz wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej,- art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust. 2 lit. a RODO – w przypadkach gdy dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w celach określonych
  w treści zgody.
 5. Pani/Pana dane osobowe udostępniane są organom sprawującym funkcje nadzorujące i kontrolujące oraz innym podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa w ściśle określonych sytuacjach i z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa.
 6. Dane osobowe przetwarzane przez Ośrodek Adopcyjny Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z zasadami Polityki Ochrony Danych Osobowych w zakresie przetwarzania danych osobowych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Białymstoku wprowadzonej zarządzeniem dyrektora nr 23/18 z dnia 24 maja 2018 r.
 7. Przysługuje Pani/Panu, w zależności od charakteru przetwarzania, prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do realizacji zadań administratora danych.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Materiał do pobrania:

Przejdź do treści