Kto może adoptować dziecko?

 

Przysposobić dziecko może zarówno małżeństwo jak i osoba samotna. Nie jest dopuszczalne wspólne przysposobienie dziecka przez osoby pozostające ze sobą w związku nieformalnym.

 

Kandydaci do przysposobienia dziecka powinni spełniać  następujące warunki:

 

  • Posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.
  • Posiadać dobry stan zdrowia psychicznego i fizycznego, pozwalający na wypełnianie ról rodzicielskich i sprawowanie  właściwej opieki, udokumentowany  zaświadczeniami lekarskimi.
  • Sytuacja materialno – bytowa i mieszkaniowa kandydatów powinna gwarantować możliwość zabezpieczenia potrzeb i utrzymania  kolejnego członka/ członków rodziny, co należy udokumentować zaświadczeniami o dochodach.
  • Kandydaci na rodzinę adopcyjną nie mogą być karani , co należy udokumentować zaświadczeniem o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.
  • Posiadać kwalifikacje osobiste uzasadniające przekonanie, że będą należycie wywiązywać się z obowiązków rodziców adopcyjnych.
  • Między przysposabiającymi a przysposabianym powinna istnieć odpowiednia różnica wieku.
Przejdź do treści