Tryb postępowania

Ośrodek Adopcyjny ROPS prowadząc procedurę adopcyjną kieruje się zasadą dobra dziecka i poszanowania jego praw. Wobec kandydatów do przysposobienia dziecka prowadzony jest następujący tryb postępowania:

  • Rozmowa wstępna – rozmowa informacyjna z pracownikami w siedzibie Ośrodka, zapoznanie z formalnymi wymaganiami wobec kandydatów, zebranie wstępnych informacji o rodzinie i oczekiwaniach wobec dziecka, na którą umówisz się telefonicznie lub wysyłając e-maila;
  • Złożenie kompletu wymaganych dokumentów w ośrodku – kandydaci do przysposobienia dziecka składają dokumenty zgodnie z ustaleniami podczas rozmowy wstępnej;
  • Wywiad w miejscu zamieszkania rodziny – poznanie mieszkalno-bytowych warunków rodziny, stylu i trybu życia kandydatów, prezentowanych postaw, poziomu funkcjonowania we wzajemnych relacjach w środowisku domowym;
  • Indywidualny proces kwalifikacyjny – obejmuje wywiad adopcyjny, badania psychologiczne, rozmowy z psychologiem i pedagogiem mające na celu rozpoznanie możliwości i warunków jakie rodzina może zaoferować dziecku;
  • Szkolenie- program szkolenia przewiduje spotkania obejmujące w sumie 35 godzin dydaktycznych, szkolenie odbywa się w siedzibie ośrodka adopcyjnego,kończy się wydaniem świadectwa ukończenia szkolenia;
  • Kwalifikacja – po przejściu całego procesu kwalifikacyjnego i odbyciu szkolenia, Komisja Kwalifikacyjna Ośrodka Adopcyjnego po zapoznaniu się z opiniami dokonuje kwalifikacji kandydatów do pełnienia funkcji rodziny adopcyjnej;
  • Propozycja kontaktu z dzieckiem – przyszli rodzice otrzymują od pracowników Ośrodka informacje o sytuacji prawnej, zdrowotnej i rodzinnej dziecka;
  • Spotkanie z dzieckiem – odbywa się w miejscu pobytu dziecka w obecności przedstawiciela Ośrodka oraz opiekuna prawnego dziecka;
  • Procedura sądowa – kandydaci, po zaakceptowaniu dziecka i podjęciu ostatecznej decyzji, składają za pośrednictwem Ośrodka wniosek do sądu o przysposobienie wraz z kompletem dokumentów.  Procedura sądowa jest monitorowana przez pracownika Ośrodka. W chwili przejęcia bezpośredniej opieki nad dzieckiem, Ośrodek Adopcyjny sprawuje nad rodziną opiekę preadopcyjną, o przebiegu której informuje sąd sporządzając opinię. Po okresie osobistej styczności, sąd wyznacza sprawę , na której orzeka adopcję. Po uprawomocnieniu się postanowienia sądu kandydaci staja się rodzicami dziecka.

Rodzinom adopcyjnym oferujemy wparcie postadopcyjnepo zakończeniu procedury adopcyjnej rodzice mają zawsze prawo zgłosić się o pomoc i wsparcie do pracowników Ośrodka.

Przejdź do treści