Wojewódzki Bank Danych

Ośrodek Adopcyjny  Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku został wyznaczony przez Marszałka Województwa Podlaskiego do prowadzenia wojewódzkiego banku danych o dzieciach z terenu województwa  podlaskiego oczekujących na przysposobienie (Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego, poz.45 z dnia 5 stycznia  2012 r.)

Zadaniem Wojewódzkiego Banku Danych jest gromadzenie dokumentacji dzieci zakwalifikowanych do adopcji i przekazywanie jej do ośrodków adopcyjnych w województwie oraz do ośrodków adopcyjnych prowadzących wojewódzkie banki danych w pozostałych województwach celem poszukiwania rodzin przysposabiających. W przypadku nie pozyskania w kraju rodziny dla dziecka, WBD po upływie określonego  w ustawie terminu przesyła informacje o dziecku z terenu województwa do centralnego banku danych w celu poszukiwania rodziny poza granicami kraju.

Przejdź do treści