Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku Ośrodek Adopcyjny informuje, że we wrześniu 2017 r. przeprowadzi szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej według następującego harmonogramu spotkań:

  • 05.09.2017
  • 12.09.2017
  • 15.09.2017
  • 19.09.2019
  • 22.09.2017
  • 26.09.2017

Spotkania odbywać się będą w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku Ośrodka Adopcyjnego przy ul. Kombatantów 7, w godzinach 09.00-15.30. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (do pobrania) do dnia 31.07.2017r. faxem na numer 85 744 71 37 lub skan formularza na adres: rops@rops-bialystok.pl.

Liczba miejsc jest ograniczona!

Przewiduje się 20- osobową grupę szkoleniową.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Materiały do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy