Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku Ośrodek Adopcyjny informuje, iż planuje przeprowadzenie szkolenia uzupełniającego dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego. Szkolenie w wymiarze 15 godzin zostanie przeprowadzone w grudniu 2017r., po zakończeniu szkolenia podstawowego. Nabór kandydatów prowadzony będzie w październiku 2017r.