Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku Ośrodek Adopcyjny informuje, że we wrześniu 2018 r. przeprowadzi szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej według następującego harmonogramu spotkań:

  • 07.09.2018,
  • 11.09.2018,
  • 14.09.2018,
  • 18.09.2018,
  • 21.09.2018,
  • 25.09.2018.

Spotkania odbywać się będą w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku Ośrodka Adopcyjnego przy ul. Kombatantów 7, w godzinach 9.00-15.30. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (do pobrania) do dnia 31.07.2017 r. faxem na numer 85 744 71 37 lub skan formularza na adres: rops@rops-bialystok.pl .

Liczba miejsc jest ograniczona!

Przewiduje się 20-osobową grupę szkoleniową.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Materiały do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy