Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku Ośrodek Adopcyjny informuje, że w grudniu 2018r. zamierza przeprowadzić szkolenie uzupełniające dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego. Warunkiem uruchomienia szkolenia jest zgłoszenie się odpowiedniej liczby kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego.

Prosimy o zgłaszanie kandydatów poprzez przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (w załączeniu) do dnia 31 października 2018 r.: faksem na nr 85 744 71 37 lub skan formularza na adres: rops@rops-bialystok.pl.

Osobą do kontaktu w powyższej sprawie jest pani Katarzyna Renczyńska, tel. 85 744 29 84 lub 85 742 68 38.