Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku Ośrodek Adopcyjny informuje, że w grudniu 2019r. planuje przeprowadzenie szkolenia uzupełniającego   dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego. Warunkiem uruchomienia szkolenia jest zgłoszenie się odpowiedniej liczby kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego. Spotkania odbywać się będą w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku Ośrodka Adopcyjnego przy ul. Kombatantów 7, w godzinach   9.00-15.00. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (do pobrania) do dnia 22.11.2019r. faxem na numer 85 744 71 37 lub skan formularza na adres: rops@rops-bialystok.pl .

 

Do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy