Podlaski Przegląd Społeczny
Strona ROPS w Białymstoku
Strona główna ROPS w Białymstoku
Elektroniczna Książka Podawcza
Elektroniczna Książka Podawcza
Licznik odwiedzin:
- gości online -
stat4u

TO JEST ARCHIWALNA STRONA BIURA PROJEKTU


Z ROKU 2012
Aktualna strona Biura Projektu ROPS w Białymstoku znajduje się pod adresem:

http://projekt.rops-bialystok.pl
[INFORMACJA] Ruszyliśmy z bezpłatnym doradztwem dla OPS i PCPR!

 W ramach projektu w 2013 roku uruchomiliśmy już doradztwo z zakresów:

1. Aktywna integracja - doradztwo świadczone będzie do końca kwietnia 2013r. bezpośrednio u Beneficjenta:

 • przeprowadzenie indywidualnej usługi doradczej w zakresie aktywnej integracji każdemu ośrodkowi pomocy społecznej, który nie realizował projektu, bądź przerwał jego realizację w ramach Podziałania 7.1.1/7.1.2 PO KL w roku 2012,
 • udzielenie indywidualnego doradztwa każdemu ośrodkowi co najmniej kwartał przed terminem zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie, czyli do 30.04.2013 r.,
 • prowadzenie działań informacyjno - promocyjnych projektu systemowego ROPS,
 • udzielenie usługi doradczej dot. m.in. wdrażania zadań na rzecz aktywnej integracji, kierunków rozwoju pracy socjalnej, metod i sposobów aktywizacji klientów pomocy społecznej, nowych form i narzędzi wsparcia indywidualnego i środowiskowego w zależności od potrzeb instytucji.
 • lista instytucji objętych doradztwem z aktywnej integracji (do pobrania)

 

2. Opracowanie i aktualizowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych i innych programów - doradztwo świadczone będzie osobiście, telefonicznie, elektronicznie, a od maja 2013r. również w formie dyżurów siedzibie Biura Projektu ROPS w Białymstoku.

 • analiza potrzeb gminy w zakresie tworzenia strategii rozwiązywania problemów społ.,
 • analiza potencjalnych problemów i zagrożeń dotyczących realizacji i wdrażania strategii,
 • powołanie i moderowanie pracy gminnych zespołów roboczych ds. opracowywania i aktualizowania strategii,
 • pomoc w opracowywaniu projektów i tworzeniu harmonogramu realizacji strategii,
 • analiza programów i projektów już istniejących na terenie gmin oraz dostosowaniu ich do aktualnych potrzeb gmin,
 • interpretacja przepisów dotyczących strategii,
 • dyżur w Biurze Projektu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku.

 

W obu powyższych zakresach zapewniamy Państwu usługi dwóch doradców:

Pani Anna Tomulewicz
tel. kom. 609 606 669
e-mail: tomulewicz@op.pl

Pani Małgorzata Lawda
tel. kom. 609 208 917
e-mail: l.pawell@wp.pl

 

3. Doradztwo dla ROPS wspierające realizację zadań statutowych i zadań związanych z realizacją programów wojewódzkich i strategii wojewódzkich

 • doradztwo metodologiczne / prawne przy analizie i ocenie programów wojewódzkich,
 • doradztwo przy działaniach przygotowawczych poprzedzających aktualizację programów wojewódzkich,
 • doradztwo w zakresie aktualizacji strategii wojewódzkiej,
 • konsultacje w zakresie działań monitoringowych,
 • opracowanie harmonogramu prac oraz spotkań warsztatowych dla zespołów roboczych w poszczególnych obszarach objętych programami,
 • przygotowanie dokumentacji i powołanie zespołów roboczych  do opracowywania programów,
 • analiza zagrożeń i mocnych stron podczas realizacji programów,
 • sformułowanie założeń do programów wojewódzkich w oparciu o współpracę społeczną oraz zasady kapitału społecznego,
 • przygotowanie i przeprowadzenie zajęć warsztatowych dotyczących tematyki związanej z aktualizacją programów wojewódzkich w sferze polityki społecznej oraz koncepcji ich opracowywania.

 

 4. Doradztwo dotyczące zadań wynikających z ustaw dotyczących pomocy społecznej - doradztwo świadczone będzie przez Panią Krystynę Golubiewską podczas dyżuru w siedzibie ROPS w Białymstoku w piątki w godz. 800 - 1300.

 • doradztwo w zakresie zadań realizowanych przez instytucje pomocy społecznej wynikających m.in. z Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej z późniejszymi zmianami, z Ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. z późniejszymi zmianami, Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007 r. z późniejszymi zmianami,
 • udzielanie wsparcia doradczego w zakresie realizacji zadań statutowych drogą telefoniczną, elektroniczną oraz świadczenie usługi w formie bezpośrednich spotkań w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Białymstoku,
 • dyżur w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Białymstoku, minimum 5 godzin tygodniowo. Zaplanowano do końca 2013 roku zrealizowanie 220 godzin doradczych w wyżej wymienionym zakresie.

Pani Krystyna Golubiewska
tel. 85 744 72 33 lub 85 744 72 35
e-mail: podlasem@op.pl