Podlaski Przegląd Społeczny

Strona ROPS w Białymstoku

Strona główna ROPS w Białymstoku

Elektroniczna Książka Podawcza

Elektroniczna Książka Podawcza
Licznik odwiedzin:
- gości online -
stat4u

TO JEST ARCHIWALNA STRONA BIURA PROJEKTU


Z ROKU 2012
Aktualna strona Biura Projektu ROPS w Białymstoku znajduje się pod adresem:

http://projekt.rops-bialystok.pl
Projekt systemowy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku:

Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy – szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej

realizowany w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet VII Promocja integracji społecznej
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej

Wartość projektu na rok 2013:2 500 000,00 zł.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel główny projektu:
Podniesienie i rozwijanie potencjału merytorycznego pracowników socjalnych ops i pcpr oraz podniesienie jakości funkcjonowania służb społecznych na terenie województwa podlaskiego w okresie 12 miesięcy realizacji projektu.

 Cele szczegółowe projektu:
- podwyższenie kwalifikacji i doskonalenie umiejętności niezbędnych w pracy służb społecznych w okresie 12 miesięcy realizacji projektu,
- podwyższenie wiedzy i umiejętności wśród członków LZI w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w okresie 12 miesięcy realizacji projektu,
- wzmocnienie współpracy między pracownikami służb zatrudnienia i instytucji pomocy społecznej w okresie 12 miesięcy realizacji projektu,
- upowszechnienie wiedzy na temat systemu pieczy zastępczej w województwie podlaskim w okresie ostatniego kwartału realizacji projektu.

 Odbiorcami projektu są:
- pracownicy socjalni ops/pcpr.
- inni pracownicy ops i pcpr, dps, pow, innych jednostek organizacji społecznych i podmiotów integracji społecznej,
- pracownicy samorządu terytorialnego,
- pracownicy ROPS w Białymstoku,
- przedstawiciele innych służb społecznych, między innymi: policjanci, pedagodzy, kuratorzy sądowi, pracownicy służby zdrowia w zakresie LZI, którzy potrzebują wsparcia merytorycznego w celu świadczenia profesjonalnej pomocy ofiarom przemocy
- pracownicy i wolontariusze organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego,
- pracownicy publicznych służb zatrudnienia.

Rekrutacja Beneficjentów Ostatecznych
- rekrutacja prowadzona systematycznie, zgodnie z harmonogramem działań,
- kampania rekrutacyjna prowadzona na podstronie internetowej projektu,
- zaproszenia, karty zgłoszeniowe wysyłane do instytucji pocztą tradycyjną, elektroniczną bądź faksem,
- rekrutacja prowadzona w oparciu o regulamin rekrutacji i zgodnie z nim będzie prowadzony nabór.
Kryteria rekrutacji:
- zatrudnienie w instytucji,
- pracownicy socjalni ops i pcpr, którzy nie brali udziału w projekcie,
- pozostali pracownicy socjalni,
- inni pracownicy, którzy nie brali udziału w projekcie,
- płeć 87% K, 13% M,
- kolejność zgłoszeń.

Szkolenia kadr jednostek pomocy i integracji społecznej
Tematyka działań organizowanych w ramach zadania jest zgodna z potrzebami szkoleniowymi pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej. W ramach zadania organizowane są:
1. Szkolenia 1, 2, 3-dniowe – jako kontynuacja z lat ubiegłych oraz jako odpowiedź na zgłoszone zapotrzebowanie. W tym zakresie zrealizujemy 536 godzin dydaktycznych.
2. Szkolenia wspólne dla PUP i OPS wspierające ich współpracę – łącznie zrealizujemy 32 godziny dydaktyczne.
3. Szkolenia w zakresie podniesienia jakości pracy z osobami niepełnosprawnymi – w tym zakresie zrealizujemy 160 godzin dydaktycznych.
4. Działania w ramach cyklu LZI:
- szkolenia dla członków LZI – 96 godzin dydaktycznych,
- seminarium jednodniowe dla przedstawicieli LZI – ok. 70 osób,
- warsztaty – 5 spotkań jednodniowych – łącznie 40 godzin dydaktycznych,
- po dwa spotkania robocze w subregionach ok. 25 osobowych – łącznie 6 spotkań.
5. Kursy specjalistyczne:
1) Mediacje rodzinne – kurs zakłada 2 spotkania 4-dniowe dla 1 grupy ok. 20 osobowej – 80 godzin dydaktycznych.
2) Trening zastępowania agresji I stopnia (TZA) – 1 spotkanie 4-dniowe dla 1 grupy szkoleniowej ok. 15 osobowej – łącznie 40 godzin dydaktycznych.
3) Język migowy – poziom podstawowy dla 2 grup ok. 15 osobowych, 4 spotkania dwudniowe po 15 godzin dydaktycznych – łącznie 120 godzin dydaktycznych.
4) Trening skoncentrowany na rozwiązania (TSR) – 2 spotkania 4-dniowe dla 2 grup ok. 15 osobowych – łącznie 144 godziny dydaktyczne.
5) Asystent osoby niepełnosprawnej - 2 spotkania 3-dniowe dla 2 grup ok. 20 osobowych – łącznie 96 godzin dydaktycznych.
6) Asystent rodzinny – 10 spotkań 3-dniowych dla 1 grupy ok. 20 osobowej – łącznie 230 godzin dydaktycznych.
7) Trening interpersonalny – 1 spotkanie 4-dniowe dla 1 grupy ok. 15 osobowej – łącznie 40 godzin dydaktycznych.
8) Kurs specjalistyczny dla LZI „Praca z rodziną z problemem przemocy” - kurs zakłada 2 spotkania 2-dniowe i 1 spotkanie 3-dniowe dla dwóch grup ok. 20 osobowych – łącznie 112 godzin dydaktycznych.

Platforma Wymiany Doświadczeń
- seminarium (ok. 70 osób) zgodnie z tematyką zgłoszoną przez Radę PWD,
- wizyty studyjne (ok. 25 osób) w celu obserwacji dobrych praktyk w zakresie rozwiązywania problemów społecznych; łącznie 32 dni,
- kontynuacja działalności Rady PWD, która ma charakter doradczo-opiniujący; organizacja 4 spotkań Rady PWD.

Specjalistyczne doradztwo dla OPS i PCPR
- pracownicy instytucji pomocy społecznej otrzymają wsparcie doradcze specjalistów / ekspertów.
- usługa doradcza realizowana osobiście u Beneficjenta, w biurze projektu lub innym wyznaczonym w tym celu miejscu,
- usługa świadczona na odległość, telefonicznie oraz elektronicznie.

Zakresy doradztwa to:
1.Aktywna integracja każdemu OPS/PCPR, który nie realizował bądź przerwał realizację projektu w roku 2012 – 240 godzin.
2. Opracowanie i aktualizowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych i innych programów – 430 godzin.
3. Doradztwo dotyczące zadań wynikających z ustaw dotyczących pomocy społecznej – 220 godzin.
4. Doradztwo dla ROPS wspierające realizację zadań statutowych i zadań związanych z realizacją programów wojewódzkich i strategii wojewódzkich – 400 godzin.
5. Doradztwo w zakresie LZI (prawne, psychologiczne) – ogółem 200 godzin.
Liczba zrealizowanych godzin doradczych – 1490.

Badania i analizy
- przeprowadzenie badania z zakresu polityki społecznej w regionie: „Diagnoza systemu pieczy zastępczej w województwie podlaskim”; realizacja zlecona firmie zewnętrznej zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych,
- upowszechnienie fragmentów raportu na stronie projektu oraz w kwartalniku „Podlaski Przegląd Społeczny”,
- publikacja raportu w formie książkowej.

Aktywizacja społeczno-ekonomiczna
- organizacja dwóch szkoleń 2-dniowych w zakresie nawiązywania partnerstw i współpracy dla NGO, jednostek samorządowych, instytucji pomocy społecznej – łącznie 32 godziny dydaktyczne,
- organizacja 1-dniowego seminarium (ok. 50 osób) przedstawicielom jednostek samorządowych, pomocy społecznej i NGO,
- kontynuacja kampanii informacyjno-promocyjnej ekonomii społecznej, w ramach której emitowane będą spoty reklamowe w TV, wyprodukowane w 2012 roku oraz stworzone będą: spot reklamowy emitowany w radio oraz broszury promocyjno-informacyjne,
- prowadzenie portalu dotyczącego ekonomii społecznej www.podlaskaekonomiaspoleczna.pl (wysyłanie newsletterów, aktualizowanie bazy podmiotów ekonomii społecznej, zamieszczanie bieżących informacji, materiałów dotyczących ekonomii społecznej),
- przygotowanie wizyt studyjnych mających na celu poznanie dobrych praktyk i wzmocnienie współpracy między podmiotami ekonomii społecznej, NGO, jednostkami pomocy i integracji społecznej i administracji publicznej (8 dni),
- powołanie Zespołu ds. Wdrażania Ekonomii Społecznej w regionie oraz Komitetu Monitorującego Wieloletni Program Rozwoju Ekonomii Społecznej - organizacja pierwszego spotkania Komitetu.

Upowszechnienie współpracy i dobrych praktyk instytucjonalnych
- wydawnictwo kwartalnika „Podlaski Przegląd Społeczny”, w którym opisane będą m.in. dobre praktyki realizowanych projektów jak także innych działań wdrażanych w województwie podlaskim mających na celu rozwiązywanie problemów społecznych,
- organizacja wizyt studyjnych mających na celu wzmocnienie współpracy między instytucjami pomocy społecznej, a służbami zatrudnienia – łącznie 7 dni,
- organizacja dwudniowego seminarium upowszechniającego dobre praktyki w pracy socjalnej, jak także wzmacniającego współdziałanie służb społecznych (ok. 120 osób), podczas której nagrodzeni grawertonami zostaną wyróżniający się Beneficjenci Ostateczni,
- zlecenie przygotowania filmu upowszechniającego pracę socjalną.

Promocja projektu
- aktualizowanie podstrony projektu,
- wysyłanie informacji o projekcie do instytucji,
- wydawanie materiałów promocyjnych,
- oznaczanie projektu zgodnie z Wytycznymi MRR.

 

 


Archiwum:

Przewodnik po projekcie rok 2012