Wizyta studyjna “Ekonomia społeczna w województwie podlasim – doświadczenia i dobre praktyki”

W dniach 29-30 marca 2012 roku odbyła się dwudniowa wizyta studyjna „Ekonomia społeczna w województwie podlaskim – doświadczenia i dobre praktyki”. Uczestniczyli w niej przedstawiciele organizacji pozarządowych działających w sferze pomocy i integracji społecznej oraz jednostek samorządowych zainteresowanych utworzeniem podmiotu ekonomii społecznej na rzecz kompleksowego wsparcia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Głównym celem wizyty była budowa partnerstwa i współpracy na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, jak także przedstawienie dobrych praktyk z zakresu ekonomii społecznej w województwie podlaskim.
Podczas wizyty studyjnej uczestnicy zapoznali się z działaniami prowadzonymi przez:
Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Kownatach prowadzony przez Stowarzyszenie Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Łomży. Celem działalności Ośrodka jest zapobieganie izolacji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi, jak także podniesienie jakości życia i szeroko rozumiana integracja społeczna. W okresie luty 2010 – lipiec 2011 Ośrodek brał udział w projekcie „Bliżej ludzi, bliżej pracy – wsparcie dla utworzenia zakładu aktywności zawodowej” organizując zajęcia praktyczne.
Warsztat Terapii Zajęciowej w Marianowie. Podmiot ekonomii społecznej, ukierunkowany na aktywizację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych intelektualnie. Celem działalności warsztatu jest aktywne wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, stwarzanie osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwości rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.
Spółdzielnię Socjalną ALEXIS w Łomży. Została ona założona przez kobiety, które straciły pracę. Spółdzielnia oferuje wyroby krawieckie i tekstylne.
Spółdzielnię Socjalną Info Card w Łomży. Głównym celem spółdzielni jest telefoniczna obsługa klientów ogólnopolskich firm. Prowadzi ona obsługę teleinformatyczną firm i instytucji w postaci Call Center, w tym: obsługę infolinii, Help Desk oraz świadczy usługi telemarketingowe.
Warsztat Terapii Zajęciowej w Łomży prowadzony pod patronatem Zakładów Spożywczych „Bona” – Zakładu Pracy Chronionej. Realizacja terapii zajęciowej w Warsztacie w głównej mierze ma na celu: nauczenie zaradności życiowej i umiejętności współżycia w grupie rówieśniczej, w rodzinie i społeczeństwie; rozwój sprawności ruchowej i manualnej, przyswojenie przez uczestników wiadomości o otaczającym ich środowisku społecznym, przyrodniczym i technicznym; wdrożenie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych.
Centrum Rehabilitacji pod wezwaniem św. Rocha w Łomży. Podmiot ekonomii społecznej został założony przez Caritas Diecezji Łomżyńskiej. Głównymi adresatami świadczonych usług są osoby niepełnosprawne z posiadanym orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby starsze wymagające rehabilitacji ze względu na wiek, dzieci w wieku do roku, które wymagają natychmiastowej diagnozy oraz niezwłocznej rehabilitacji. Ponadto z dużym powodzeniem prowadzona jest rehabilitacja dzieci dotkniętych autyzmem.

Podczas wizyty odbyła się również prelekcja Pana Krzysztofa Kozickiego Wicestarosty Łomżyńskiego na temat: „Ekonomia społeczna szansą na aktywizację zawodową na przykładzie powiatu łomżyńskiego – zasady budowy partnerstwa i współpracy na rzecz rozwoju ekonomii społecznej”. Wicestarosta przedstawił działania w zakresie ekonomii społecznej Łomży i okolic, jak także opowiedział pokrótce o podmiotach ekonomii społecznej działających na terenie powiatu.