Wizyta studyjna „Dobre praktyki współpracy partnerskiej w obszarze ekonomii społecznej”

Wizyta odbyła się w dniach 28-31 sierpnia 2012 r. Uczestniczyli w niej przedstawiciele organizacji pozarządowych działający w sferze pomocy i integracji społecznej oraz przedstawiciele jednostek samorządowych zainteresowani utworzeniem podmiotu ekonomii społecznej na rzecz kompleksowego wsparcia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Głównym celem wizyty było wzmocnienie współpracy na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, jak także przedstawienie dobrych praktyk w obszarze ekonomii społecznej.
Podczas wizyty uczestnicy odwiedzili:
Ośrodek Szkoleniowy „Kłos” w Jedliczach, który działa w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oferującą usługi hotelarskie i gastronomiczne oraz organizację szkoleń i imprez okolicznościowych. Jako firma społeczna działa na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych w powrocie na rynek pracy
Fundację Pomocy Wzajemnej „Barka” w Poznaniu. Fundacja została założona ponad 20 lat temu w celu niesienia pomocy osobom marginalizowanym, zapewnienia im szansy reintegracji społeczno-zawodowej poprzez realizację programów pomocy wzajemnej, edukację i rozwój przedsiębiorczości społecznej. Wizyta w Fundacji moderowana była przez Janusza Smurę. Uczestnicy mieli okazję odwiedzić i zapoznać się z:
`systemem rozwoju gospodarki społecznej na przykładzie Fundacji Pomocy Wzajemnej „Barka”,
`działalnością Centrum Integracji Społecznej Zawady. Przedsiębiorstwa Społecznego KseroDruk oraz Stowarzyszenia wydawniczego „Gazeta Uliczna”,
`działaniami partnerskimi w obszarze ekonomii społecznej na przykładzie osiedla Darzybór: CIS, Pogotowie opiekuńcze, program dostępnego budownictwa – Osiedle domów socjalnych „Darzybór”,
`działaniami przedsiębiorstw społecznych na przykładzie Przedsiębiorstwa Społecznego „Stara Piekarnia”,
`tematem reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w warunkach gospodarki rynkowej na przykładzie działalności Stowarzyszenia Integracyjnego Wspólnoty Barka w Chudobczycach,
`zasadami funkcjonowania i zakresie działalności Centrum Integracji Społecznej przy ulicy Dąbrowskiego w Poznaniu,
`podmiotami ekonomii społecznej „Sieci Barka” w Kwilczu – Kwileckie Partnerstwo Lokalne: Centrum Integracji Społecznej w Kwilczu, Spółdzielnia Socjalna „Kram” oraz Kwilecką Spółdzielnią Socjalną.

– Rolniczy Zakład Aktywności Zawodowej w Stanisławowie. Zakład powstał 11 lat temu z inicjatywy Komitetu Pomocy Niewidomym w Polsce z siedzibą w Nowym Jorku oraz Fundacji „Praca dla Niewidomych” w Warszawie. Celem zakładu jest prowadzenie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.