Fundacja Edukacji i Twórczości

Fundacja Edukacji i Twórczości realizuje swoje cele w oparciu o chrześcijańską koncepcję człowieka i świata oraz poprzez rozwijanie i upowszechnianie mentoringu i wolontariatu. Działania Fundacji skierowane są do wszystkich osób bez względu na wyznanie, narodowość czy światopogląd. W oparciu o Ustawę o zatrudnieniu socjalnym z 2003 i decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 26 października 2011r. Fundacja Edukacji i Twórczości prowadzi od 09.01.2012r. Centrum Integracji Społecznej w Bielsku Podlaskim. Przedsięwzięcie jest realizowane w oparciu o projekt „Centrum Integracji Społecznej w Bielsku Podlaskim”  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt zakłada reintegrację zawodową i społeczną 30 osób niepełnosprawnych z terenu miasta Bielsk Podlaski. Uczestnicy po pomyślnym odbyciu miesięcznego okresu próbnego, na wniosek Kierownika Centrum kwalifikowani są do dalszego uczestnictwa w zajęciach Centrum Integracji Społecznej  na okres jedenastu miesięcy. W ramach programu uczestnicy biorą udział w warsztatach reintegracji społecznej i zajęciach przygotowujących do pracy w zawodach: pracownik biurowy, telemarketer, sprzedawca.
W ramach reintegracji społecznej raz w tygodniu odbywają się warsztaty prowadzone przez doradcę zawodowego, psychologa i pracownika socjalnego:

a. motywacyjne

 • zasady komunikacji społecznej,
 • wzmocnienie samooceny i poczucia wartości,
 • pozyskanie umiejętności radzenia sobie ze stresem i przezwyciężeniem problemów życiowych,
 • kształtowanie aktywnej i odpowiedzialnej postawy życiowej,
 • budowanie więzi interpersonalnych,
 • wzmocnienie motywacji do aktywności zawodowej,
 • gry i zabawy psychologiczne,
 • kultura pracy i kontaktów międzyludzkich,
 • pozytywne myślenie, a szukanie pracy,

  b. warsztaty planowania życia:

 • nauka wzmocnienia w sobie celów życiowych i sposobów ich realizacji, nabywanie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami finansowymi i czasem,
 • nauka zaspokojenia potrzeb własnym staraniem poprzez osiągnięcie samodzielności ekonomicznej dzięki zatrudnieniu,
 • zdrowy styl życia i profilaktyka uzależnień
 • uświadomienie konieczności  ciągłego kształcenia i  doskonalenia umiejętności zawodowych
  i społecznych,
 • rozwiązywanie konfliktów,
 • konstruktywne wykorzystanie czasu wolnego,
 • pierwsza pomocy w nagłych wypadkach,
 • zdrowy styl życia,

  c.przestrzegania zasad pracy w grupie na zajęciach reintegracji społecznej.

W okresie trwania programu Uczestnicy są objęci wsparciem indywidualnego asystenta osoby niepełnosprawnej, pracownika socjalnego, psychologa oraz doradcy zawodowego. Otrzymują świadczenie integracyjne naliczane jest zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym Art.15. Podstawą do naliczenia jest 50% zasiłku dla bezrobotnych w okresie próbnym i 100% zasiłku dla bezrobotnych w okresie uczestnictwa w zajęciach CIS. Zajęcia w Centrum odbywają się od poniedziałku do piątku od godziny  8.00 do 15.30. Po tym okresie pracodawcy mają możliwość zatrudnienia ich na zasadzie „zatrudnienia wspieranego”. Starosta refunduje w tym czasie pracodawcy zatrudniającego absolwenta Centrum część wypłacanego tej osobie wynagrodzenia. Jest to jedyna taka możliwość przewidziana w Polskim ustawodawstwie i przysługuje ona jedynie osobom posiadającym status absolwenta Centrum Integracji Społecznej lub Klubu Integracji Społecznej, który Uczestnicy nabywają po minimum sześciomiesięcznym aktywnym udziale w Programie/zajęciach.

Ks. Abramowicza 1
15-872 Białystok
85 742 40 41
85 742 40 42