Wizyta studyjna do województwa pomorskiego 22-25.07.2014r.

W dniach 22-25.07.2014 roku odbyła się wizyta studyjna do województwa pomorskiego. Tematem wyjazdu była aktywizacja społeczno-ekonomiczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Uczestnikami wizyty było 26 przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w sferze pomocy i integracji społecznej oraz jednostek samorządowych bezpośrednio obsługujących gminne i powiatowe jednostki organizacyjne pomocy społecznej z woj. podlaskiego. Podczas wyjazdu uczestnicy odwiedzili następujące organizacje:

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej „Dobra Robota” w Gdańsku. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gdańsku działa w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej na subregion Metropolitalny i Nadwiślański” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej. Zadaniem OWES-u jest wspieranie podmiotów ekonomii społecznej w formie doradztwa prawnego, biznesowego oraz finansowego. Podczas spotkania Pani kierownik w szczegółowy sposób opowiedziała o roli Ośrodka i jego charakterystyce, jak również o tym co udało się osiągnąć oraz najbliższych planach na przyszłość.

Centrum Integracji Społecznej w Gdańsku. Centrum Integracji Społecznej w Gdańsku zostało utworzone przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie. Centrum Integracji Społecznej jest jednostką organizacyjną realizującą reintegrację zawodową i społeczną przez następujące usługi:

  • Kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznych dostępnych osobom niepodlegającym wykluczeniu społecznemu.
  • Nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych.
  • Naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza możliwość osiągnięcia własnych dochodów poprzez zatrudnienie lub działalność gospodarczą.
  • Uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi.

 Gdańska Fundacja Innowacji Społecznych. Fundacja powstała w 2007 roku w celu budowania i wdrażania skutecznych rozwiązań skierowanych do dzieci i młodzieży znajdujących się w trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej oraz wspierania rozwoju lokalnych społeczności. Jedną z działalności Fundacji jest prowadzenie Kawiarni Kuźnia, która działa w formule przedsiębiorstwa społecznego – wypracowane zyski inwestowane są w rozwój działalności Kuźni. Kolejnym działaniem Fundacji będzie prowadzenie hotelu 3-gwiazkowego w Centrum Gdańska. Obecnie trwają prace remontowe dostosowujące obiekt byłego Komisariatu Policji do funkcji hotelu. Otwarcie planowane jest na IV kwartał 2014r.

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni. MOPS Gdynia jest inicjatorem projektu – Gdyńskie partnerstwo na rzecz osób niepełnosprawnych. Jest to współpracująca ze sobą sieć organizacji pozarządowych, instytucji samorządowych i szkół publicznych w celu wypracowywania skutecznych rozwiązań problemów osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Rezultatem jest powstanie rzeczywistego partnerstwa OPS, NGO i szkół specjalnych, które bazując na swoich zasobach, możliwościach i wzajemnej współpracy współtworzą sieć oparcia dla osób niepełnosprawnych. Ośrodek wypracował tzw. Gdyński standard aktywizacji zawodowo-społecznej w Warsztatach Terapii Zajęciowej. Dokument określa organizację i zasady funkcjonowania WTZ w Gdyni, tym samym ujednolica proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Kolejnymi odwiedzanymi miejscami były dwa Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gdyni. Pierwszy prowadzony przez fundację na rzecz osób z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju ADAPA, drugi działający przy Stowarzyszeniu Osób z Wadą Słuchu “Cisza”.

Spółdzielnia Socjalna Kooperacja w Sopocie. Spółdzielnia Socjalna „Kooperacja” założona została przez osoby prawne – tj. Gminę Miasta Sopotu, Caritas Archidiecezji Gdańskiej oraz Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie. Powstała w celu zatrudnienia m. in. absolwentów Centrum Integracji Społecznej. Spółdzielnia będzie wchodzić w skład przedsięwzięcia Sopockiego Inkubatora Przedsiębiorczości Społecznej. Spółdzielnia zajmuje się prowadzeniem parkingu oraz usługami budowlanymi.

Spółdzielnia Socjalna Overhead w Gdańsku. Misją Spółdzielni Socjalnej OVERHEAD jest zapewnienie kompleksowych, profesjonalnych usług muzycznych w dobrej atmosferze dla mieszkańców Metropolii Gdańskiej. W ofercie spółdzielni są m.in. usługi związane z organizacją imprez oraz wypożyczalnia sprzętu nagłaśniającego. Spółdzielnia posiada salki prób dla artystów oraz świadczy usługę nauki grania na instrumentach muzycznych. Założycielami spółdzielni jest sześć osób fizycznych.

IMG_0828 IMG_0830 IMG_0820 IMG_0819 IMG_0806 IMG_0808 IMG_0815  IMG_0804 IMG_0799 IMG_0798 IMG_0786 IMG_0776 IMG_0778 IMG_0782 IMG_0783 IMG_0775 IMG_0774 IMG_0772 IMG_0768IMG_0818