Działania OWES w Suwałkach

Spółdzielnie socjalne jako przedsiębiorstwa społeczne stanowią jedną z podstawowych form działalności, promowanych przez ekonomię społeczną. Dotychczasowe doświadczenie wskazuje, że podejmowane przez nie inicjatywy przynoszą wiele wszechstronnych korzyści jednostkom angażującym się w realizację bieżących zadań. Spółdzielnie odgrywają poważną rolę w procesie integracji z rynkiem pracy i społecznością lokalną osób dotkniętych wykluczeniem społecznym (bezrobotnych, niepełnosprawnych, uzależnionych, chorych psychicznie, bezdomnych, opuszczających zakłady karne, uchodźców). Przedmiotem zainteresowania niniejszego artykułu są wybrane – pozytywne przykłady działalności suwalskich spółdzielni socjalnych powstałych w ciągu ostatnich dwóch lat, które warto upowszechnić jako dobre praktyki lokalnego rynku pracy.

Na szczególną uwagę zasługują przedsięwzięcia podejmowane w ramach Spółdzielni Socjalnej „Perspektywa,” zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym 3 marca 2012 r. z siedzibą w Suwałkach. Do chwili obecnej – w ciągu tak krótkiego okresu – Spółdzielnia zainicjowała różnorodne profile działalności odpowiadające bieżącym potrzebom mieszkańców, instytucji publicznych  i firm z terenu miasta.

Działalność gospodarczą Zarząd Spółdzielni zarejestrował 16.04.2012 r., co umożliwiło przejęcie w ajencję od Regionalnego Ośrodka Kultury i Sztuki w Suwałkach parkingu samochodowego (umowa na okres od 16.04.2012 do 31.08.2012). W tym samym czasie (od 01.07.2012) Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach podjął decyzję o zleceniu spółdzielni administrowania słupów ogłoszeniowych znajdujących się na terenie miasta. Umowa jest aktualnie systematycznie odnawiana, co daje zatrudnienie 1 osobie koordynującej zamieszczanie ogłoszeń i plakatów na słupach.

Kolejnym miejscem pracy utworzonym w ramach spółdzielni (od 01.09.2012) było stanowisko sprzedawcy w sklepie z odzieżą używaną. Do chwili obecnej jest na nim zatrudniona 1 osoba. W tym samym lokalu udało się też zatrudnić dodatkową pracownicę przystępującą do spółdzielni w charakterze krawcowej (od 01.10.2013 do chwili obecnej). Zarejestrowany zakład krawiecki świadczy usługi w zakresie drobnych przeróbek odzieży, pozyskał też pierwsze zlecenia hurtowe (uszycie toreb z filcu). Na utworzenie tego stanowiska spółdzielnia otrzymała środki w ramach projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej realizowanego przez Agencję Rozwoju Regionalnego „Ares” w Suwałkach”. Z tej samej puli środków sfinansowano także utworzenie miejsca pracy pracownika biurowego: zatrudnienie 1 osoby (od 22.08.2013).

Spółdzielnia świadczy ponadto usługi w zakresie BHP zdobywając środki poprzez realizację zleceń oferowanych w ramach przetargów na tego typu działalność.

W charakterze  specjalisty BHP zatrudniony jest również 1 pracownik.

Od 01.09.2012 r. spółdzielnia, ze środków własnych oraz pozyskanych z Urzędu Pracy oraz lokalnych firm, uruchomiła świetlicę środowiskową „Uśmiech Dziecka”, w której prowadzone są zajęcia socjoterapeutyczne dla 2 grup dzieci (I grupa dzieci w wieku od 3 do 5 lat, II grupa od 6 do 16 lat). Z zajęć korzysta łącznie do 30 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Pomoc w odrabianiu lekcji zapewniają zatrudnione w niej 3 osoby: 2 wychowawców i 1 socjoterapeuta. W świetlicy organizowane są ponadto imprezy okolicznościowe dla dzieci oraz zajęcia wakacyjne. Uczestnicy biorą też udział w zbiórkach żywności organizowanych przez Bank Żywności.

Spółdzielnia przystępuje ponadto do przetargów organizowanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych obejmujących sprzątanie klatek schodowych oraz utrzymanie zieleni.

Spółdzielnia stała się wiarygodnym partnerem działań podejmowanych przez Urząd Miejski w Suwałkach. Bezpośrednio współpracuje też z Powiatowym Urzędem Pracy w Suwałkach, Zarządem Budynków Mieszkalnych, Zarządem Dróg i Zieleni, Stowarzyszeniem Pryzmat oraz Agencją Rozwoju Regionalnego „Ares” w Suwałkach. Nawiązała także współpracę z innymi spółdzielniami socjalnymi działającymi na terenie miasta (Spółdzielnią Socjalną „Iskra”) i w kraju (Spółdzielnią Socjalną „Omega” ze Szczecina, Spółdzielnią Socjalną „Integracja” z Bielska Podlaskiego oraz Spółdzielnią „Eskapada” z gminy Dziadkowic. Korzystając z doświadczeń innych pracownicy spółdzielni starają się wdrażać rozwiązania ułatwiające realizację głównego celu statutowego, jakim jest społeczna i zawodowa reintegracja wszystkich członków, czyli odbudowanie i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy i pełnienia ról społecznych.

Pani Marzena Burba obecna Prezes Spółdzielni Socjalnej „Perspektywa” angażuje się we wszystkie przedsięwzięcia od momentu rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Dzięki jej wytrwałości i determinacji w dążeniu do celu w chwili obecnej na umowę o pracę zatrudnionych jest 5 osób oraz na umowę zlecenie 12 osób. Takich efektów zatrudnieniowych może pozazdrościć niejeden pracodawca.

W 2013 roku w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, którego liderem jest Agencja Rozwoju Regionalnego „Ares” S. A. powstały w Suwałkach kolejne 4 spółdzielnie socjalne:

  • Spółdzielnia Socjalna „Centrum Terapii Aktywnej” z Suwałk – usługi medyczne, rehabilitacyjne,
  • Spółdzielnia Socjalna „Jedyneczka” z  Suwałk –  edukacja żłobkowa i przedszkolna
  • Spółdzielnia Socjalna „Ekonova” z  Nowinki –budownictwo ekologiczne
  • Spółdzielnia Socjalna „MOOS” z Suwałk – agencja  reklamy

Dzięki doświadczeniu kierownika projektu, pani Anny Kolenkiewicz, udało się w bieżącym roku z oszczędności  środków projektowych zgromadzić fundusze potrzebne na sfinansowanie kolejnego pomysłu na biznes –  piątej Spółdzielni Socjalnej „Creative Mind” prowadzącej usługi typu call center. W najbliższych dniach nowopowstała Spółdzielnia otrzyma wsparcie finansowe i będzie miała możliwość wprowadzić w życie swoje pomysły dając zatrudnienie swoim członkom.

Na szczególną uwagę zasługuje Spółdzielnia Socjalna JEDYNECZKA, która została zarejestrowana w KRS 26.08.2013r. Natomiast 15.01.2014r. dokonano wpisu placówki do rejestru żłobków i klubów dziecięcych istniejącym przy Urzędzie Miasta w Suwałkach, co umożliwiło rozpoczęcie naboru dzieci do grupy żłobkowej (dzieci do lat 3). Obecnie codzienną opieką objęto 15 dzieci. Spółdzielnia swoją działalność prowadzi w wynajętym od ZBM w Suwałkach wolnostojącym budynku położonym w malowniczej części miasta – nad Zalewem Arkadia. Przy obiekcie zorganizowano estetyczny i przyciągający dzieci plac zabaw. Dodatkowo atrakcyjnie wyposażono dużą salę zabaw przeznaczoną do organizacji imprez okolicznościowych dla dzieci w wieku przedszkolnym. W styczniu 2014 Spółdzielnia nawiązała współpracę z Fundacją Forum Inicjatyw Rozwojowych w Białymstoku, w wyniku której w lutym przystąpiła jako partner do projektu „Podlaskie żłobki – opieka instytucjonalna kluczem powrotu rodziców na rynek pracy” (Priorytet 1 – Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.5 – Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego).

Projekt współfinansuje w dużej części koszty utrzymania żłobka oraz wszystkie zajęcia logopedyczne grupowe i indywidualne, zajęcia fizjoterapeutyczne i rytmiczne.

Prezes Zarządu Spółdzielni Socjalnej „Jedyneczka” p. Małgorzata  Dorochowicz nie ukrywa, że zespół tworzący placówkę zmagał się z przeróżnymi przeciwnościami, których nie udało się wcześniej przewidzieć (np. wybór odpowiedniego lokalu zajął ok. 6 miesięcy). Ponadto przystosowanie lokalu do celów edukacji żłobkowej, dokonywanie zakupów zgodnie z założeniami biznes planu czy poszukiwanie klientów świadczonych usług – to wszystko wymagało dużego zaangażowania wszystkich członków spółdzielni. Mogli oni zawsze liczyć na wsparcie tzw. Aniołów Spółdzielni, czyli ekspertów w prowadzeniu spółdzielni socjalnych, którzy na bieżąco  pomagali rozwiązywać różne problemy oraz podawali ciekawe pomysły na usprawnienie działalności. Na tym etapie optymistyczne wizje konfrontowały się z trudną czasem rzeczywistością.

Obecnie Spółdzielnia Socjalna JEDYNECZKA jest sprawnie funkcjonującym podmiotem ekonomii społecznej oferującym zatrudnienie 5 osobom na umowę o pracę i 3 osobom na umowę zlecenie. To duży sukces współpracujących od roku osób, którym zależy na wprowadzeniu w życie marzeń o własnym rozwoju zawodowym.

Więcej informacji o opisanych w artykule spółdzielniach można znaleźć na stronach internetowych:

Spółdzielnia Socjalna „Perspektywa,” –  www.perspektywasuwalki.pl

Spółdzielnia Socjalnej „Jedyneczka” – www.jedyneczka.suwalki.pl

Spółdzielnia Socjalna JEDYNECZKA

Spółdzielnia Socjalna JEDYNECZKA

Pracownik spółdzielni socjalnej EKONOVA podczas pracy – tynkowanie za pomocą słomy i gliny

 

Pracownik spółdzielni socjalnej EKONOVA podczas pracy – tynkowanie za pomocą słomy i gliny