„Wizyta studyjna w województwie kujawsko-pomorskim”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zorganizował w dniach 5-8 lipca 2011 r. wizytę studyjną na terenie województwa kujawsko – pomorskiego. W wyjeździe studyjnym wzięła udział kadra kierownicza ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie z terenu woj. podlaskiego.
W trakcie wizyty uczestnicy mieli okazję zapoznać się z działalnością organizacji pozarządowych, realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej, odwiedzić szereg podmiotów ekonomii społecznej, poznać specyfikę ich działania oraz formy współpracy z instytucjami pomocy społecznej. Uczestnicy zapoznali się również z licznymi projektami, współfinansowanymi ze środków EFS, w tym projektami partnerskimi. Wyjazd był również doskonałą okazją do wymiany doświadczeń oraz nawiązaniu współpracy.
Wizyta studyjna rozpoczęła się od zwiedzenia Zakładu Aktywności Zawodowej „Poligrafia” w Bydgoszczy. Uczestnicy poznali strukturę jednostki, zasady funkcjonowania oraz ofertę usług świadczonych przez ZAZ. Następnie udali się do Fundacji „Wiatrak” w Bydgoszczy, która prowadzi Klub Integracji Społecznej. Dzięki wizycie w placówce przekonali się jak ogromne znaczenie ma współpraca instytucji pomocy społecznej z organizacjami pozarządowymi oraz samorządem lokalnym w celu realizacji wspólnych zadań z zakresu pomocy osobom potrzebującym wsparcia. KIS jest wynikiem porozumienia zawartego pomiędzy Fundacją Wiatrak, Frodońską Spółdzielnię Mieszkaniową, Powiatowym Urzędem Pracy oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Od początku swej działalności każdy z Partnerów podejmuje działania pozwalające na funkcjonowanie KIS.
Kolejnego dnia wizyty uczestnicy zapoznali się z działalnością Brodnickiego Centrum Caritas w Brodnicy, tam m. in. zwiedzili nowoczesny Ośrodek Wsparcia dla Osób Bezdomnych i Zagrożonych Bezdomnością oraz zapoznali się z projektem „Szansa na lepsze jutro”. Projekt ten jest w głównej mierze skierowany do młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo – wychowawcze i rodziny zastępcze oraz do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. Następnie udali się do Towarzystwa Rozwoju Gminy Płużnica, gdzie spotkali się z przedstawicielami stowarzyszenia oraz wójtem gminy. Gmina Płużnica stanowi doskonały przykład środowiska sprzyjającego powstawaniu oddolnych inicjatyw oraz rozwojowi ekonomii społecznej. Podczas pobytu w Towarzystwie uczestnicy wizyty zapoznali się z dobrymi praktykami w obszarze aktywizacji środowiska wiejskiego oraz działań na rzecz rozwoju lokalnego.
Ostatni dzień wizyty poświęcony został zapoznaniu się z działalnością Centrum Integracji Społecznej CISTOR w Toruniu, prowadzonym przez Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne. Celem działalności Stowarzyszenia jest aktywizacja zawodowa i społeczna długotrwale bezrobotnych i tym samym przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu. Stowarzyszenie realizuje liczne projekty oraz współpracuje z ośrodkami pomocy społecznej, m. in. poprzez realizację projektów partnerskich.