„Prezentacja dobrych praktyk w obszarze przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu”

W dniach 6-9 września 2011 r. odbyła się wizyta studyjna przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie z woj. podlaskiego oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku. Wizyta przebiegła pod hasłem „Prezentacja dobrych praktyk w obszarze przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu”. Uczestnicy wizyty gościli w podmiotach ekonomii solidarnej położonych na terenie woj. łódzkiego, wielkopolskiego oraz mazowieckiego.
Celem pobytu było poznanie dobrych praktyk wpisujących się w działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zapoznanie się z działalnością podmiotów ekonomii społecznej działających w ramach Sieci Barka oraz poznanie przykładu partnerstw lokalnych.
Pierwszego dnia wizyty uczestnicy gościli w Firmie Społecznej Ośrodek Szkoleniowy „Kłos” w Jedliczach A. Kolejne dwa dni wizyty poświęcone zostały na zapoznanie się z działalnością Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka w Poznaniu oraz podmiotów współpracujących w ramach sieci Barka. Uczestnicy odwiedzili centra integracji społecznej w Poznaniu, Kwilczu i Chudobczycach, Ośrodek Szkoleniowo – Rekreacyjny nad Jeziorem, Kwilecką Spółdzielnię Socjalną, Spółdzielnię Socjalną „Kram”, gospodarstwo ekologiczne w Chudobczycach, Wspólnotę Barki we Władysławowie oraz spotkali się z lokalnym partnerstwem. Ostatni dzień poświęcony został na zapoznanie się z działalnością Rolniczego Zakładu Aktywności Zawodowej w Stanisławowie.