Spotkanie robocze OWES i ROPS

W dniu 30 maja 2016 r. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach projektu pozakonkursowego Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego odbyło się pierwsze spotkanie robocze OWES i ROPS.

W zebraniu uczestniczyli przedstawiciele akredytowanych OWES oraz pracownicy Biura Projektu ROPS. Celem spotkania było wypracowanie spójnego systemu wsparcia, określenie podziału zadań i obszarów kompetencji. Umożliwi to zaplanowanie skoordynowanych działań, wymianę doświadczeń oraz dobrych praktyk w obszarze ekonomii społecznej na terenie województwa podlaskiego.

Podczas spotkania przedstawiciel ROPS zaprezentował informacje na temat projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, aby zapoznać pracowników OWES z zadaniami i celami zaplanowanymi do realizacji w projekcie. Kolejnym punktem obrad była dyskusja na temat sieci współpracy ROPS, OWES i PES oraz omówienie potrzeb szkoleniowych w obszarze ekonomii społecznej na terenie województwa podlaskiego. Następnym etapem spotkania było omówienie założeń monitoringu WPRES za rok 2015. Posiedzenie zakończyło się podsumowaniem oraz ustaleniem harmonogramu dalszych spotkań.

IMG_3750 IMG_3743 IMG_3730 IMG_3733 IMG_3727