Badanie potrzeb szkoleniowych w obszarze ekonomii społecznej w woj. podlaskim skierowane do jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów ekonomii społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku od 1 kwietnia 2016 r. rozpoczął realizację projektu Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego.

Głównym celem projektu jest rozwój sektora ekonomii społecznej w województwie podlaskim. Cel ten będzie realizowany poprzez kompleksowe działania warunkujące rozwój przedsiębiorczości społecznej w regionie, w tym organizację spotkań, warsztatów, szkoleń, seminariów, wizyt studyjnych oraz doradztwa. Efektywna i skuteczna realizacja wyżej wymienionych zadań wymaga dostępu do aktualnych informacji w zakresie potrzeb szkoleniowych jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy i pomocy społecznej.

W związku z powyższym zwracamy się do jednostek samorządu terytorialnego, jednostek pomocy społecznej, instytucji rynku pracy, ośrodków wsparcia ekonomii społecznej oraz wszelkich podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa podlaskiego (spółdzielni socjalnych, ZAZ, WTZ, CIS, KIS, NGO itp.) z prośbą o wypełnienie ankiet zawartych w załączeniu. Ankiety te dotyczą potrzeb w zakresie tematyki spotkań, warsztatów, szkoleń, wizyt studyjnych z obszaru ekonomii społecznej oraz liczby osób zainteresowanych udziałem. Proponowane formy wsparcia świadczone będą bezpłatnie. Pozyskane od Państwa dane zostaną wykorzystane w planowaniu harmonogramu działań szkoleniowo-doradczych w województwie podlaskim na lata 2016-2017.

Informację zwrotną należy przekazać w terminie do dnia 15 czerwca 2016 r. na adres e-mail: projektes@rops-bialystok.pl lub na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, ul. Kombatantów 7, 15-110 Białystok.

Osobą do kontaktu w przedmiotowej sprawie jest Pani Małgorzata Janczuk, tel. 85 744 72 72 w.300, e-mail: malgorzata.janczuk@rops-bialystok.pl

ankieta do JST
ankieta do PES