Monitoring Wieloletniego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie podlaskim na lata 2013 – 2020 za rok 2015

Przekazujemy Państwu Monitoring Wieloletniego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie podlaskim na lata 2013 – 2020 za rok 2015 opracowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Dokument ten przedstawia analizę działań wdrażanych w obszarze ekonomii społecznej w 2015 roku w województwie podlaskim przez realizatorów WPRES. Celem monitoringu jest gromadzenie informacji pozwalających na dokonanie oceny stanu realizacji Programu, a także weryfikacja założonych kierunków działań. Zakres tematyczny monitoringu określają cele strategiczne, operacyjne oraz wynikające z nich działania.

Raport składa się z trzech rozdziałów. W pierwszej części przedstawione zostały założenia metodologiczne. W drugim rozdziale opisano działania realizowane na terenie województwa podlaskiego w 2015 r. przez kluczowe instytucje realizujące zadania w obszarze ekonomii społecznej tj. Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku. Trzecia część opisu poświęcona jest analizie stanu ekonomii społecznej w regionie. Informacje te dotyczą zasobów instytucjonalnych województwa w obszarze ekonomii społecznej, aktywności tych przedsiębiorstw oraz ich działalności społecznej.

Osoby zainteresowane przedmiotowym tematem zapraszamy do zapoznania się z niniejszym materiałem.

Materiały do pobrania:

Monitoring „Wieloletniego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie podlaskim na lata 2013 – 2020” za rok 2015