Seminarium pn „ Ekonomia Społeczna w wymiarze lokalnym” 07.09.2016

W dniu 7 września 2016 roku w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbyło się seminarium pn „ Ekonomia Społeczna w wymiarze lokalnym” organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt pozakonkursowy „Koordynacja  i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej  w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego.

Uczestnikami spotkania byli przedstawicieli przedsiębiorstw społecznych, jednostek sektora finansów publicznych w tym jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów ekonomii społecznej i ich kadry zarządzającej, pracowników oraz członków instytucji rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społeczne, przedstawicieli sfery nauki i biznesu, mediów lokalnych i regionalnych z województwa podlaskiego.

Celem seminarium było pogłębienie wiedzy, wymiana doświadczeń, promocja sektora ekonomii społecznej w wymiarze regionalnym, jak również wzmocnienie współpracy podmiotów ekonomii społecznej z administracją publiczną, organizacjami pozarządowymi, sferą nauki, biznesu oraz mediami lokalnymi.

Gościem specjalnym seminarium był Pan Cezary Miżejewski – polityk społeczny, ekspert z zakresu ekonomii społecznej, który przedstawi znaczenie ekonomii społecznej w wymiarze krajowym, regionalnym i lokalnym w perspektywie 2014 – 2020. Podczas seminarium omówione zostały kwestie usług społecznych w odniesieniu do obszaru ekonomii społecznej, które zaprezentował nam Pan Marcin Kruhlej – prezes zarządu Federacji Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok. Pani Magdalena Czuchryta z Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA opowiedziała nam o projekcie preferencyjnym funduszu pożyczkowym dla podmiotów ekonomii społecznej w Polsce. Jednym z punktów była prezentacja projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, którą przedstawiła nam Pani Małgorzata Janczuk pracownik Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku. Seminarium zakończyło się panelem dyskusyjnym.

Serdecznie dziękujemy za uczestnictwo w seminarium i zapraszamy do udziału w kolejnych naszych działaniach.