Spotkanie sieciujące CIS i KIS „Zawiązywanie i rozwój partnerstw, sieci współpracy podmiotów ekonomii społecznej” – 22.09.2016

W dniu 22 września 2016 roku w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbyło się spotkanie sieciujące dla przedstawiciele Centrów Integracji Społecznej oraz Klubów Integracji Społecznej z województwa podlaskiego pn „Zawiązywanie i rozwój partnerstw, sieci współpracy podmiotów ekonomii społecznej” organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt pozakonkursowy „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego.

Celem spotkania było utworzenie sieci współpracy lokalnych podmiotów na rzecz ekonomii społecznej. Uczestnicy zapoznali się z praktycznymi aspektami tworzenia i funkcjonowania sieci, jej roli w rozwoju społeczności lokalnej i ekonomii społecznej, dowiedzieli się o animacji działań partnerskich w lokalnym środowisku biznesowym.

Podczas spotkania, na przykładach Konwentu Centrów i Klubów Integracji Społecznej, przybliżono samą ideę sieciowania. Podkreślono konieczność wymiany doświadczeń pomiędzy instytucjami zatrudnienia socjalnego z regionu a także wypracowywania oraz prezentowania wspólnych stanowisk rozwiązań dotyczących funkcjonowania tego typu podmiotów. Zajęcia warsztatowe, miały na celu wypracowanie podstawowych zasady funkcjonowania budowanej sieci współpracy. Podczas warsztatów uczestnicy omawiali wpływ sieciowania na standardy jakości usług reintegracji społecznej i zawodowej.

Serdecznie dziękujemy za uczestnictwo w spotkaniu i zapraszamy do udziału w kolejnych naszych działaniach.