Zaproszenie na spotkanie sieciujące SS i PS

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt pozakonkursowy „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego, serdecznie zaprasza przedstawicieli spółdzielni socjalnych oraz przedsiębiorstw społecznych z terenu województwa podlaskiego do udziału w pierwszym spotkaniu sieciującym pn. ” Zawiązywanie i rozwój partnerstw, sieci współpracy podmiotów ekonomii społecznej”.

W załączniku:
zaproszenie,
karta zgłoszeniowa,
harmonogram.

Serdecznie zapraszamy.