Zaproszenie na dwudniowe spotkanie sieciujące pn „Zawiązywanie sieci współpracy podmiotów ekonomii społecznej pracujących z osobami bezdomnymi”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt pozakonkursowy „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego, serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych zajmujących się osobami bezdomnymi tj.: przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych z terenu województwa podlaskiego do udziału w dwudniowym spotkaniu sieciującym pn.: „Zawiązywanie sieci współpracy podmiotów ekonomii społecznej pracujących z osobami bezdomnymi”.
Szczegółowe informacje przesyłamy w załącznikach.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Materiały do pobrania:

Zaproszenie

Harmonogram spotkania sieciującego

Karta zgłoszeniowa na spotkanie sieciujące