Szkolenie „Zasady zakładania i zarządzania organizacją pozarządową” – 19-20.10.2016

W dniach 19-20 października 2016 roku w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbyło się szkolenie dla przedstawicieli przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z województwa podlaskiego pn „Zasady zakładania i zarządzania organizacją pozarządową” organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt pozakonkursowy „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego.

Spotkanie miało na celu jest pogłębienie wiedzy i umiejętności uczestników z zakresu tworzenia i rejestracji organizacji pozarządowych, aby móc skutecznie działać w środowisku lokalnym. Uczestnicy podczas dwudniowego szkolenia dowiedzieli się o wymogach formalno-prawnych działań NGO oraz funkcjonowanie organów organizacji. Pan Krzysztof Leończuk (trener) opowiedziała o Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Serdecznie dziękujemy za uczestnictwo w szkoleniu i zapraszamy do udziału w kolejnych naszych działaniach.