Szkolenie „Realizacja zadań z obszaru ekonomii społecznej przez jednostki samorządu terytorialnego we współpracy z podmiotami ekonomii społecznej” – 24.10.2016

W dniu 24 października 2016 roku w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbyło się szkolenie dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej z województwa podlaskiego pn „Realizacja zadań z obszaru ekonomii społecznej przez jednostki samorządu terytorialnego we współpracy z podmiotami ekonomii społecznej” organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt pozakonkursowy „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej
w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego.

Spotkanie miało na celu zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętności na temat możliwości realizacji zadań przez jednostkami samorządu terytorialnego we współpracy z podmiotami ekonomii społecznej. Uczestnicy podczas szkolenia dowiedzieli się między innymi o zasadach tworzenia programu współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi. Pan Marcin Kruhlej (trener) opowiedziała o trybie zlecania zadań i procedurach związanych z powoływaniem i funkcjonowaniem komisji konkursowych.

Serdecznie dziękujemy za uczestnictwo w szkoleniu i zapraszamy do udziału w kolejnych naszych działaniach.