Warsztat „Pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację zadań z obszaru ekonomii społecznej” – 1-2.12.2016

W dniach 1-2 grudnia 2016 roku w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbyły się warsztaty dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych z województwa podlaskiego pn Pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację zadań z obszaru ekonomii społecznejorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt pozakonkursowy „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego.

Celem spotkania warsztatowego  jest nabycie wiedzy z zakresu pozyskiwania środków na działania z obszaru ekonomii społecznej prowadzone na terenie województwa podlaskiego Uczestnicy nauczyli się wypełniać wnioski aplikacyjne. Warsztaty poprowadził Pan Marcin Kruhlej.

Serdecznie dziękujemy za uczestnictwo w warsztacie i zapraszamy do udziału w kolejnych naszych działaniach.