Zakład Aktywności Zawodowej KRES w Zambrowie

Zakład Aktywności Zawodowej KRES w Zambrowie został utworzony w połowie 2012 roku jako rezultat projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.2.1. Głównym celem tego przedsięwzięcia jest stworzenie stabilnych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i znacznym, w tym osób ze schorzeniami psychicznymi. Obecnie zakład zatrudnia 12 pracowników fizycznych oraz personel obsługi.
Dodatkowym efektem działalności ZAZ jest ochrona środowiska poprzez prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych (makulatura, tworzywa sztuczne, opakowania szklane i metalowe). Pozyskiwane są one z lokalnych podmiotów gospodarczych w ilości około 10 ton miesięcznie (dane za 08.2012), a ich dalsza odsprzedaż do podmiotów zajmujących się recyklingiem i odzyskiem pozwala na sfinansowanie bieżących kosztów operacyjnych zakładu. Pracownicy zakładu mają zapewnioną opiekę zgodnie z wymogami stawianymi tego typu podmiotom: pomoc medyczną, zajęcia rehabilitacyjne, wsparcie psychologa oraz doradcy zawodowego. Organizowane są także dla nich regularnie imprezy integracyjne.
Zrealizowany dotychczas zakres naszego projektu to dopiero pierwszy etap całego przedsięwzięcia. Planowane jest zwiększenie poziomu zatrudnienia do 15 pracowników fizycznych, dosprzętowienie zakładu, a także remont hali produkcyjnej. Realizacja tych planów jest uzależniona od uzyskania dofinansowania ze środków PFRON (za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego) na rok 2013 i lata kolejne.
Informacje dodatkowe: Organizatorem ZAZ w Zambrowie jest Stowarzyszenie Krajowy Ruch Ekologiczno – Społeczny, zajmujące się od  2003 roku ochroną środowiska, wspieraniem rozwoju ekonomii społecznej oraz aktywizacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych. Więcej informacji o działalności stowarzyszenia jest dostępne na naszej stronie internetowej: www.kres.org