Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach jest organizacją pozarządową o charakterze niedochodowym, którego misją jest animowanie inicjatyw obywatelskich, służących urzeczywistnieniu idei społeczeństwa obywatelskiego. Otwierając ludzi na siebie nawzajem chcemy podnosić świadomość społeczną, a co za tym idzie współtworzyć świat bez podziałów na lepszych i gorszych.
W ramach prowadzonych działań stowarzyszenie realizuje przedsięwzięcia organizacyjne, szkoleniowe, poradnicze i badawcze w szeroko rozumianej przestrzeni publicznej. Działamy na rzecz wspierania aktywności obywateli, przyczyniając się do rozwiązania wielu problemów społecznych.
Stowarzyszenie powstało we wrześniu 2002 roku, a jego działalność formalnie zarejestrowano w Krajowym Rejestrze Sądowym dnia 14 stycznia 2003 roku. Od 2005 roku Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego i nie prowadzi działalności gospodarczej.
W chwili obecnej realizujemy szeroki wachlarz usług w ramach następujących działań:

 • Centrum Wspierania Ekonomii Społecznej
  Projekt przewiduje wsparcie tworzenia i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej oraz wzmocnienie i poszerzenie zakresu działań sektora ekonomii społecznej na terenie powiatów: suwalskiego, augustowskiego, sejneńskiego oraz Miasta Suwałki.
  Zapewniamy dostęp do bezpłatnych i profesjonalnych szkoleń warsztatowych oraz doradztwa prawnego, księgowego, finansowego i marketingowego wspierającego podmioty, osoby fizyczne oraz budowę partnerstwa w ramach działającego Inkubatora Sektora Ekonomii Społecznej. Dostępna jest również pomoc techniczna w postaci udostępnienia zasobów lokalowych, technicznych i informacyjnych (zapewniamy bezpłatną możliwość skorzystania z naszych komputerów, drukarki, ksera, dostępu do telefonu i internetu).
  www.es.pryzmat.org.pl
 • Suwalski Ośrodek Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego
  W ramach projektu zapewniamy bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie świadczone przez doradców za pośrednictwem Suwalskiego Ośrodka Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego w Suwałkach oraz 8 Lokalnych Punktów Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego położonych na obszarze powiatu suwalskiego (Raczki, Bakałarzewo, Filipów, Przerośl, Wiżajny, Rutka Tartak, Jeleniewo, Szypliszki).
  Poradnictwo prawne i obywatelskie obejmuje udzielenie porady prawnej lub informacji o obowiązującym stanie prawnym regulującym daną sprawę oraz wynikających z niego prawach i obowiązkach oraz o trybie, podmiocie lub organizacjach właściwych do jej załatwienia, a także pomoc w opracowywaniu pisma dotyczącego danej kwestii prawnej.
  Doradcy udzielają porad i informacji m.in. w sprawach z zakresu:
  – prawa administracyjnego
  – prawa cywilnego
  – prawa karnego
  – prawa rodzinnego
  – prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

  – działalności instytucji pomocnych w rozwiązaniu problemów.
  www.poradnictwo.pryzmat.org.pl
 • Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem z terenu woj. podlaskiego
  Zapewniamy bezpłatną pomoc prawną, psychologiczną i socjalną osobom pokrzywdzonym przestępstwem i członkom ich rodzin oraz świadczymy pomoc poprzez przydzielanie osobom pokrzywdzonym specjalnego wolontariusza – opiekuna. Ośrodek działa poprzez swoje biura zlokalizowane w Suwałkach, Białymstoku i Łomży. Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach prowadząc w woj. podlaskim Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, współpracuje z innymi instytucjami tworząc ogólnokrajową i regionalną Podlaską Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw, która oferuje:
  – udzielanie bezpłatnej pomocy prawnej i psychologicznej osobom pokrzywdzonym przestępstwem i członkom ich rodzin,
  – świadczenie pomocy poprzez przydzielanie osobom pokrzywdzonym opiekuna ofiary,
  – udzielanie porad prawnych i psychologicznych telefonicznie oraz z wykorzystaniem poczty elektronicznej,
  – prowadzenie współpracy z Ośrodkami w innych województwach tworząc ogólnokrajową sieć pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem,
  – prowadzenie współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, policji, wymiaru sprawiedliwości, służbami pomocy społecznej, szkołami, szpitalami oraz organizacjami pozarządowymi i kościelnymi w zakresie świadczenia pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.
 • Biuro Poradnictwa Obywatelskiego
  Celem suwalskiego Biura Poradnictwa Obywatelskiego jest zapewnienie osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej bezpłatnego doradztwa i informacji o przysługujących uprawnieniach, procedurach załatwienia sprawy i specjalistycznych instytucjach pomocnych w rozwiązaniu problemu oraz udzielenie im pomocy w rozwiązaniu problemów prawnych i administracyjnych w ramach prowadzonego bezpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
 • Punkt Wsparcia dla Osób Doświadczających Przemocy
  Punkt zapewnia bezpłatną pomoc psychologiczną i prawną dla ofiar przemocy i ich bliskich. W ramach punktu:
  A. Udzielamy bezstronnej i bezpłatnej pomocy prawnej i psychologicznej oraz wspieramy w rozwiązywaniu problemów.

  Pomoc polega na budowaniu programów służących rozwiązywaniu problemów życiowych; pisaniu pism procesowych do różnych instytucji; udziale w rozprawach sądowych; asystowaniu pokrzywdzonym w kontaktach z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Pomoc przez nas udzielana nie ogranicza się do “suchej” porady prawnej, jest to być aktywny dialog z klientami, tak aby w sposób kompleksowy podchodzić do problemu z jakim się do nas zwracają.
  B. Upowszechniamy wiedzę o przysługujących prawach poprzez udzielanie informacji, prowadzenie szkoleń, organizację prelekcji i wydawnictwo materiałów informacyjnych. 
 • Jawność i kompetencja
  W ramach tego programu prowadzimy działania ukierunkowane na zwiększenie świadomości prawnej w zakresie prawa do informacji publicznej, poprzez działania szkoleniowe, doradcze, badawcze oraz inicjatywy typu „watch dog”, czyli działania strażnicze.
  www.jawnosc.pl
 • Suwalskie Biuro Wolontariatu
  Suwalskie Biuro Wolontariatu zapewnia pomoc dla potrzebujących, pośrednictwo pracy dla wolontariuszy oraz osób i instytucji szukających wsparcia, wolontariat krajowy i zagraniczny, szkolenia, korzystanie z programu Eurodesk. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom organizacji, instytucji, osób indywidualnych zainteresowanych korzystaniem z pomocy wolontariuszy przekazujemy wiedzę i umiejętności, które posiadamy. Chcemy, by każdy – teraz i w dorosłym życiu był człowiekiem społecznie użytecznym. Naszym celem jest wzbudzenie pragnienia społecznej aktywności na rzecz innych i środowiska lokalnego, poprzez szkolenia, jak również późniejszą współpracę z nami jako wolontariusz. Chcemy aby inni ludzie byli bardziej otwarci na otaczający ich świat, problemy innych ludzi. Szanujemy czyjąś odmienność.
  www.pryzmat.org.pl/wolontariat
 • Z Temidą na Ty
  Celem programu jest upowszechnianie świadomości prawnej i obywatelskiej oraz prewencyjne zapobieganie przestępczości wśród młodzieży i osób dorosłych.  W ramach tego:
  – organizujemy szkolenia dla nauczycieli i liderów organizacji pozarządowych;
  – prowadzimy zajęcia w szkołach i placówkach oświatowych;
  – przygotowujemy spotkania z zaproszonymi specjalistami;
  – opracowujemy materiały informacyjne i edukacyjne, w szczególności scenariusze zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod interaktywnych, m.in. Festiwal „Watch Docs. Prawa Człowieka w Filmie”.
 • Ścieżkami Zdrowia
  Promowanie wśród młodzieży zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień, szkolenia dla młodzieży i osób dorosłych, happeningi, festyny prozdrowotne. Podejmowane przez nas działania z zakresu profilaktyki służą promowaniu wśród młodzieży zdrowego stylu życia. Prowadzimy spotkania, zajęcia warsztatowe, happeningi, festyny prozdrowotne, m.in. co roku od 2003 organizujemy w listopadzie Happening Antynikotynowy „Jestem O.K. Nie palę!”, a od 2004 organizujemy w maju Festyn „Ślepy zaułek”, od 2007 roku organizujemy wakacyjny Festyn profilaktyczno – sportowy “Ze zdrowiem na Ty”.
 • Współpraca międzynarodowa
  Celem lepszego poznania obywateli i organizacji z innych krajów, realizacji zadań społecznych oraz wymiany doświadczeń organizujemy warsztaty, obozy i seminaria z udziałem młodzieży i osób dorosłych z naszego regionu oraz innych krajów. Każde spotkanie poświęcone jest określonemu tematowi przewodniemu. Współpracujemy z organizacjami z Niemiec, Litwy, Białorusi, Czech, Francji, Ukrainy, Grecji i Turcji. Do tej pory zorganizowaliśmy następujące spotkania międzynarodowe: szkolenia i projekty:
  – Seminarium polsko – niemieckie w Suwałkach – 2003,
  – Obóz niemiecko – polski  w Dummer w Niemczech – 2003,
  – Obóz wolontariacki dla młodzieży z Polski i Niemiec  – 2004,
  – Polsko – litewski obóz młodzieżowy „Ścieżkami wielokulturowości” – 2005,
  – Niemiecko – polski obóz w Gantikow k. Berlina 2005,
  – Polsko – litewski obóz „Z ekologią za Pan brat” – 2005,
  – Polsko – białoruski kurs dla trenerów praw człowieka – 2005,
  – Międzynarodowe seminarium w Czechach – 2006,
  – Polsko – litewski obóz młodzieżowy “Tylko kot ma 7 żyć” – 2006,
  – Polsko – niemiecki obóz młodzieżowy “Integracja” – 2006,
  – Polsko – francuskie eksploracje młodzieżowe – 2006,
  – Polsko – litewsko – ukraiński work camp „Ścieżkami wielokulturowości” – wolontariat dla Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego – 2007,
  – Niemiecko – polski obóz w Niemczech w Wilgersdorf – 2007,
  – Polsko – litewsko – grecko – turecki obóz młodzieżowy „Mosty zamiast murów”  – 2007.
  – Polsko-litewski projekt wymiany młodzieży “Ścieżkami zdrowia” – 2008
  – Polsko – Grecko – Włosko – Słoweński projekt wymiany młodzieży “Od przeszłości ku przyszłości” – 2008
  – Polsko – Portugalsko – Litewsko – Łotewski projekt wymiany młodzieży “Ekologiczne horyzonty” 2009
  – Polsko – Litewsko – Rumuński projekt wymiany młodzieży “Nasze korzenie” 2010
  – Polsko – Litewski projekt wymiany młodzieży “Na tropie Jaćwingów” 2011
  – Polsko – Litewsko – Łotewski projekt wymiany młodzieży “Wolontariat ponad granicami” 2011
  – Polsko – Litewski projekt wymiany młodziezy „W zdrowym ciele zdtrowy duch” 2012
 • Autochodzik – Program edukacyjny w zakresie wychowania komunikacyjnego
  Rozwijając dotychczas prowadzone działania upowszechniające nabywanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym w oparciu o przekazany przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach zestaw edukacyjny. Program skierowany jest adresowany do dzieci w wieku przedszkolnym i klas I – III i przygotowuje do samodzielności w ruchu drogowym, poprzez zabawę pokazuje jak bezpiecznie poruszać się po drogach. Na stronie www.youtube.com/watch?v=QYQ9hZ_KlZ4  można zapoznać się z realizacją Autochodzika w praktyce.

Nagrody i wyróżnienia Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT:
Rok 2004 – laureat ogólnopolskiego konkursu „Barwy wolontariatu” w kategorii rozwój lokalny i demokracja.
Rok 2008 – „Włócznia Jaćwingów” – nagroda Prezydenta Miasta Suwałk w kategorii „Działania społeczne 2007”.
Rok 2010 – I wyróżnienie w konkursie organizowanym przez Wojewodę Podlaskiego pod nazwą „Inicjatywa społeczna roku 2009” w kategorii działania w zakresie edukacji za program „Młodzieżowa Grupa Ratownicza”.
Rok 2011 – certyfikat i tytuł Organizacji Przyjaznej Wolontariuszom, w konkursie organizowanym przez Centrum Wolontariatu w Warszawie.
Rok 2012 – laureat konkursu „Inicjatywa Społeczna Roku 2011” w kategorii „Inicjatywy edukacyjne i sportowe” za program edukacji w zakresie wychowania komunikacyjnego przedszkolaków i uczniów klas I-III  „AUTOCHODZIK – Miasteczko Drogowe”.