Rusza działalność Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie bielskim

W dniu 31 stycznia 2018 roku Instytucja Organizująca Konkurs przedstawiła listę projektów, które spełniły kryteria wyboru i uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach Osi priorytetowej VII. Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego.

W subregionie bielskim, rolę Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej będzie pełnić Fundacja Biznes i Prawo. Subregion bielski obejmuje powiaty: siemiatycki, hajnowski i bielski. Mieszkańcy tych powiatów do tej pory nie mieli możliwości ubiegania się o dofinansowanie i inne wsparcie dotyczące zakładania przedsiębiorstw społecznych.

Przypominamy, że w województwie podlaskim funkcjonują już Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej w Białymstoku, Łomży i Suwałkach.