Spotkanie robocze OWES i ROPS – 19.02.2018 r.

W dniu 19 lutego 2018 r. odbyło się robocze spotkanie OWES i ROPS zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego.

W spotkaniu wzięli udział pracownicy Biura Projektu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku oraz przedstawiciele Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej
z subregionu białostockiego, łomżyńskiego, bielskiego oraz suwalskiego. W spotkaniu również uczestniczyła konsultantka regionalna, która jest przedstawicielem Projektu Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej.

Na spotkaniu zostały omówione Rekomendacje w zakresie opinii Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w procesie akredytacji Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej. Przedstawiono wszystkie kwestie dotyczące zakresu działań ROPS i OWES. Podczas spotkania ROPS i OWES wspólnie ustalono zasady przekazywania wskaźników wynikających z wdrażania EFS (WLWK i wskaźniki efektywnościowe)  w szczególności w zakresie tworzenia nowych miejsc  pracy  w sektorze.

Podczas spotkania został ustalany harmonogramu dwudniowego spotkania Sieci Tematycznej OWES i ROPS, którego celem jest wzajemne informowanie
o realizowanych działaniach w poszczególnych subregionach oraz przeanalizowanie kwestii  problemowych charakterystycznych dla różnych powiatów.

Serdecznie dziękujemy za uczestnictwo w spotkaniu i zapraszamy do udziału w kolejnych naszych działaniach.