Spotkanie robocze OWES i ROPS

W dniu 21 czerwca 2018 r. odbyło się spotkanie robocze OWES  i ROPS zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego.

W spotkaniu udział wzięli pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku oraz przedstawiciele Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z subregionu białostockiego, łomżyńskiego, bielskiego oraz suwalskiego. W spotkaniu również uczestniczyła Instytucja Zarządzająca – Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Celem spotkania było omówienie projektu Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej 2014-2023. KPRES oznacza nadanie nowego impulsu dla polityki publicznej w tym obszarze, prowadzącego do znaczącego zwiększenia efektywność działań na rzecz tworzenia miejsc pracy, reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, jak również rozwoju usług społecznych użyteczności publicznej i zadań publicznych w zakresie rozwoju lokalnego.

Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej z subregionu białostockiego, łomżyńskiego, bielskiego oraz suwalskiego przedstawiły stan realizacji projektów. Opowiedziały ile działań oraz jakie zrealizowały w ostatnim czasie. Jaką ilość przedsiębiorstw społecznych udało im założyć, w jakich dziedzinach one funkcjonują. Opowiedziały nam z jakim trudnościami borykają się na co dzień.

Ostatnim punktem spotkania było omówienie spraw bieżących. Spotkanie zakończono zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.