Seminarium pn. „Ekonomia społeczna w szkole, czyli jak kształtować przedsiębiorczość społeczną uczniów?” – 07.12.2018 r.

W dniu 7 grudnia 2018 roku w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbyło się seminarium dla nauczycieli (w tym wychowawców klas i pedagogów) z województwa podlaskiego pn. Ekonomia społeczna w szkole, czyli jak kształtować przedsiębiorczość społeczną uczniów?organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt pozakonkursowy „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego. Podczas seminarium zaprezentowano ekonomię społeczną w kontekście działania szkoły. Uczestnicy dowiedzieli się jak tworzyć w szkole stowarzyszenia, uczniowskie kluby sportowe czy spółdzielnie uczniowskie, a także poznali dobre praktyki w tym zakresie. Gościem specjalnym seminarium był Pan Zbigniew Wejcman – doradca w Biurze Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS oraz Sieci Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT. W wystąpieniu wzięła udział również Pani Katarzyna Potoniec – koordynator projektu Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie białostockim, która przybliżyła tematykę związaną z ekonomią społeczną w województwie podlaskim. Uczestnicy mieli także okazję do zapoznania się z założeniami konkursu na spot pn. „Ekonomia społeczna miejscem dla każdego” promujący ekonomię społeczną wśród uczniów szkół. W seminarium uczestniczyło 35 nauczycieli.

Serdecznie dziękujemy za uczestnictwo w seminarium i zapraszamy do udziału w kolejnych naszych działaniach.