Warsztaty sieciujące dla członków Podlaskiej Sieci Współpracy WTZ i ZAZ pn. „Skuteczna współpraca z rodzicami podopiecznych/uczestników WTZ/ZAZ” 26-27 lutego 2019 r

W dniach 26-27 lutego 2019 roku w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbyły się dwudniowe warsztaty sieciujące dla członków Podlaskiej Sieci Współpracy WTZ i ZAZ pn. Skuteczna współpraca z rodzicami podopiecznych/uczestników WTZ/ZAZ” organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach realizacji projektu pozakonkursowego „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej                         w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego.

Celem warsztatów sieciujących było zacieśnienie współpracy sieci podmiotów ekonomii społecznej i doskonalenie umiejętności interpersonalnych pracowników podmiotów ekonomii społecznej (WTZ/ZAZ) oraz poznanie sposobów skutecznego wpływania na przebieg trudnych rozmów i interakcji z rodzicami osób z niepełnosprawnością. Warsztaty prowadziła Pani Dorota Mączka.

Warsztaty spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem i pozytywnym odbiorem uczestników, ocenione zostały jako niezwykle praktyczne i ciekawe.

 

Serdecznie dziękujemy za uczestnictwo w warsztatach i zapraszamy do udziału w kolejnych naszych działaniach.