Spotkanie robocze OWES i ROPS – 6 marca 2019 r.

6 marca 2019 r. odbyło się spotkanie robocze OWES i ROPS zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego.

W spotkaniu udział wzięło 4 pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Białymstoku, 1 przedstawiciel IZ oraz 6 przedstawicieli Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej                             i ich partnerów projektowych z subregionu białostockiego, łomżyńskiego, bielskiego oraz suwalskiego. Spotkanie prowadzili Pani Marta Lewandowska i Pan Cezary Miżejewski – konsultanci regionalni projektu „Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej”.

Spotkanie rozpoczęła Pani Bożena Tomaszewska – Zastępca Dyrektora ROPS w Białymstoku, która przywitała przybyłych gości oraz poinformowała o celu i programie spotkania. Następnie uczestnicy spotkania przedstawili informacje o bieżacych działaniach i zdarzeniach oraz problemach związanych z realizacją zadań. W dalszej części Pani Marta Lewandowska i Pan Cezary Miżejewski omówili, zgodnie z harmonogramem spotkania:

  • zmiany w Standardach OWES – konsekwencje dla OWES, sposoby wdrażania, obawy i bariery związane ze zmianami w Standardach OWES;
  • nowy KPRES:

–    najważniejsze zapisy z punktu widzenia OWES i ROPS,

–    proces wdrażania Programu i dostosowanie do np. podpisanych umów;

  • przyszłość OWES – rozpoczęcie prac nad nową perspektywą EFS, kierunki rozwijania systemu wsparcia ES w regionach.

 

 Spotkanie zakończono zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.