Warsztaty pn. „Jak planować promocję, żeby budować silną pozycję i markę podmiotów ekonomii społecznej” – 14-15 marca 2019 r.

W dniach 14-15 marca 2019 roku w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbyły się warsztaty dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z województwa podlaskiego pn. „Jak planować promocję, żeby budować silną pozycję i markę podmiotów ekonomii społecznej” organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach realizacji projektu pozakonkursowego „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego.

Celem warsztatów było przybliżenie uczestnikom podstawowych informacji dotyczących strategii promocji. Zapoznanie ich z podstawowymi pojęciami związanymi z marką, narzędziami analitycznymi i ważnością badań, a także kryteriami atrakcyjności przekazu. Warsztaty poprowadził Pan Krzysztof Leończuk.

 

Serdecznie dziękujemy za uczestnictwo w warsztatach i zapraszamy do udziału w kolejnych naszych działaniach.