Warsztaty sieciujące dla członków Podlaskiej Sieci Współpracy Podmiotów Ekonomii Społecznej Pracujących z Osobami Bezdomnymi pn. „Zlecanie zadań publicznych podmiotom ekonomii społecznej” – 27-28 marca 2019 roku

W dniach 27-28 marca 2019 roku w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbyły się warsztaty sieciujące dla członków Podlaskiej Sieci Współpracy Podmiotów Ekonomii Społecznej Pracujących z Osobami Bezdomnymi pn. „Zlecanie zadań publicznych podmiotom ekonomii społecznej” organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku                    w ramach realizacji projektu pozakonkursowego „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego.

Celem warsztatów sieciujących było zacieśnienie współpracy podmiotów ekonomii społecznej oraz omówienie nowych wzorów ofert, umów i sprawozdań w ramach realizacji zadań publicznych zlecanych podmiotom ekonomii społecznej w 2019 roku. Warsztaty poprowadziła Pani Agnieszka Olender.

Serdecznie dziękujemy za uczestnictwo w warsztatach i zapraszamy do udziału w kolejnych naszych działaniach.