Seminarium pn. „Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju ekonomii społecznej” – 29 marca 2019 r.

W dniu 29 marca 2019 roku w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbyło się seminarium dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z województwa podlaskiego pn. „Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju ekonomii społecznej” organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach realizacji projektu pozakonkursowego „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego.

Celem seminarium było przedstawienie ekonomii społecznej jako nowej energii zdolnej zmieniać trudną sytuację, nie tylko pojedynczych osób, ale także całych społeczności. Seminarium wskazało nie tylko warunki prawne czy organizacyjne, ale przede wszystkim dobre przykłady i praktyki z różnych miejsc w Polsce. Gościem specjalnym był Pan Zbigniew Wejcman – ekspert ds. ekonomii społecznej.

 

Serdecznie dziękujemy za uczestnictwo w seminarium i zapraszamy do udziału w kolejnych naszych działaniach.