Wizyta studyjna członków Podlaskiej Sieci Współpracy Podmiotów Ekonomii Społecznej Pracujących z Osobami Bezdomnymi do województwa dolnośląskiego w dniach 6-9.05.2019 r. pn. „Dobre praktyki w zakresie aktywizacji społeczno-ekonomicznej na przykładzie wybranych podmiotów ekonomii społecznej w woj. dolnośląskim”

W dniach 6-9 maja 2019 roku odbyła się wizyta studyjna członków Podlaskiej Sieci Współpracy Podmiotów Ekonomii Społecznej Pracujących z Osobami Bezdomnymi do województwa dolnośląskiego. Tematem przewodnim wizyty były „Dobre praktyki w zakresie aktywizacji społeczno-ekonomicznej na przykładzie wybranych podmiotów ekonomii społecznej w woj. dolnośląskim”.

Pierwszego dnia wizyty odwiedzono Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – Koło Wrocławskie – w tym siedzibę i biuro Zarządu Koła Wrocławskiego TPBA, Schronisko dla bezdomnych mężczyzn przy ul. bp. Bernarda Bogedaina 5, Schronisko dla kobiet i matek z dziećmi przy ul. Strzegomskiej 9 oraz Miser Art przy ul. Cybulskiego 35. W trakcie wizyty uczestnicy zapoznali się z projektami realizowanymi wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej we Wrocławiu: „Aktywni Bez Barier”, „Droga do domu”, „Trampolina – mieszkania wspomagane”. Podczas odwiedzin w MiserArt – Strefa Kreatywna w Labiryncie Wykluczenia uczestnicy wizyty zapoznali się z warsztatami dla bezdomnych, np. sitodruku, upcyclingu oraz wytwarzania stołów ze zniszczonych drzwi. Wymieniono się doświadczeniami oraz formami pracy z osobami bezdomnymi.

Drugiego dnia uczestnicy mieli okazję zapoznać się z działalnością Stowarzyszenia Pomocy „Ludzie Ludziom”, Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego oraz Stowarzyszenia „Pierwszy Krok”.

Stowarzyszenie Pomocy „Ludzie Ludziom”, jako jedno z niewielu na terenie Dolnego Śląska, posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z bezdomnymi osobami opuszczającymi jednostki penitencjarne. Bezdomność pojmowana jest tu jako brak możliwości powrotu do miejsca zamieszkania sprzed okresu osadzenia w jednostce penitencjarnej m.in. ze względu na charakter popełnionego czynu, niechęć rodziny lub inne czynniki obiektywne tj. patogenne środowisko. Stowarzyszenie prowadzi „Dom Socjalny dla Mężczyzn”, który jest nowatorską inicjatywą rozwiązywania w skali lokalnej problemu społecznego bezdomności postpenitencjarnej.

Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego od 2010 r. prowadzi we Wrocławiu zespół mieszkań dla byłych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych. Mieszkania znajdują się w różnych częściach miasta, ogółem 24 miejsca w 3 mieszkaniach (2 dla dziewcząt i 1 dla chłopców). Działania te są dofinansowywane przez Gminę Wrocław. Mieszkania są miejscem usamodzielnienia młodych ludzi. Młodzież może przebywać w nich od 18 roku życia, nie dłużej niż do 25-tego. W tym czasie niesiona jest pomoc w ich usamodzielnianiu się.

Odwiedzono również zespół mieszkań chronionych „Centrum Wsparcia”, w którym dom znajdują osoby będące w trudnej sytuacji życiowej. Mieszkańcy Centrum Wsparcia przebywają w pokojach jedno lub dwuosobowych, mają do dyspozycji wyposażone aneksy kuchenne, łazienki i pralnię, świetlicę z telewizorem i dostęp do internetu. Mieszkańcy samodzielnie przygotowują sobie posiłki, gospodarują czasem wolnym, nawiązują kontakty społeczne. Wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i rozwiązywaniu problemów życiowych udziela mieszkańcom personel – opiekunki, pracownik socjalny, psycholog, prawnik. Od 2012 r. Stowarzyszenie prowadzi Wrocławski Ośrodek Pomocy Osobom Nietrzeźwym, w którym jest Izba Wytrzeźwień i Dział Pomocy Osobom Bezdomnym. 

Stowarzyszenie „Pierwszy Krok” niesienie pomocy rodzinom znajdującym się w skrajnie trudnej sytuacji materialnej: pomoc rodzinom bezdomnym, samotnym matkom, byłym wychowankom domów dziecka. Stowarzyszenie prowadzi pierwszy we Wrocławiu „Ośrodek Interwencji Czasowej dla rodzin bezdomnych”- obecnie 50 miejsc noclegowych, w okresie zimowym baza powiększana jest o 15 miejsc. Pracownicy Stowarzyszenia pomagają podopiecznym w uzyskaniu mieszkań socjalnych, dzięki czemu co roku kilka rodzin przenosi się do własnego lokum. Od początku działania Stowarzyszenia 20 rodzin otrzymało mieszkania. Podopieczni mają zapewniony stały kontakt z psychologiem, terapeutą, prawnikiem, pracownikiem socjalnym i lekarzem. Stowarzyszenie działa na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób skrajnie ubogich i zagrożonych bezdomnością, organizuje pomoc w znalezieniu pracy i podnoszeniu kwalifikacji przy wsparciu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W trakcie wizyty uczestnicy mieli okazję poznać różne formy pomocy i wsparcia oraz różnorodne metody pracy z osobami bezdomnymi. Dzielili się doświadczeniami i „dobrymi praktykami”. Program wizyty spotkał się z dużym zainteresowaniem.