Warsztaty sieciujące dla członków Podlaskiej Sieci Współpracy CIS i KIS pn. „Jak motywować do zmiany – stosowanie Dialogu Motywującego w pracy grupowej CIS/KIS – część 2 warsztaty uzupełniające” – 13-14 czerwca 2019 roku

W dniach 13-14 czerwca 2019 roku w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbyły się warsztaty sieciujące dla członków Podlaskiej Sieci Współpracy Centrów Integracji Społecznej i Klubu Integracji Społecznej  pn. „Jak motywować do zmiany – stosowanie Dialogu Motywującego w pracy grupowej CIS/KIS – część 2 warsztaty uzupełniające” organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach realizacji projektu pozakonkursowego „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego.

Celem warsztatów sieciujących było zacieśnienie współpracy podmiotów ekonomii społecznej oraz zapoznanie uczestników z czterema podstawowymi umiejętnościami, którymi posługuje się specjalista stosujący Dialog Motywujący. Są to: odzwierciedlenia, pytania otwarte, dowartościowania i podsumowania. Warsztaty przeprowadziła Pani Katarzyna Kaszek – Idźkowska.

Serdecznie dziękujemy za uczestnictwo w warsztatach i zapraszamy do udziału w kolejnych naszych działaniach.