Warsztaty pn. „Współpraca podmiotów ekonomii społecznej w środowisku lokalnym i ponadlokalnym” – 12-13 czerwca 2019 r.

W dniach 12-13 czerwca 2019 roku w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbyły się warsztaty dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z województwa podlaskiego pn. Współpraca podmiotów ekonomii społecznej w środowisku lokalnym i ponadlokalnym” organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach realizacji projektu pozakonkursowego „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego.

Celem warsztatów było zwiększenie wiedzy o zasadach tworzenia i działania podmiotów ekonomii społecznej w środowisku lokalnym, zasad współpracy z partnerami samorządowymi, partnerstw projektowych oraz lokalnych. Warsztaty poprowadził Pan Piotr Buczek.

 

Serdecznie dziękujemy za uczestnictwo w warsztatach i zapraszamy do udziału w kolejnych naszych działaniach.