Spotkanie robocze OWES i ROPS – 28 czerwca 2019 r.

28 czerwca 2019 r. odbyło się spotkanie robocze OWES i ROPS zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego.

W spotkaniu udział wzięło 2 pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku oraz 12 przedstawicieli Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej i ich partnerów projektowych z subregionu białostockiego, łomżyńskiego, bielskiego oraz suwalskiego. Spotkanie prowadził Pan Zbigniew Prałat – konsultant regionalny projektu „Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej” – koordynator ds. inkubacji i wsparcia finansowego, członek Zarządu Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych.

 

Spotkanie rozpoczęto przywitaniem przybyłych gości, omówieniem spraw bieżących oraz poinformowaniem o celu i programie spotkania. Celem spotkania było omówienie zagadnień związanych ze statusem przedsiębiorstwa społecznego, w tym m.in. utrzymanie statusu przedsiębiorstwa społecznego po zakończeniu wsparcia finansowego, budowanie zaufania pomiędzy PES i OWES. Następnie uczestnicy spotkania przedstawiali problemy związane ze współpracą z przedsiębiorstwami społecznymi. Dyskusja dotyczyła szeregu zagadnień prawnych i sytuacji faktycznych. Uczestnicy spotkania dzięki fachowości prowadzącego otrzymywali wyczerpujące   i satysfakcjonujące odpowiedzi na zgłaszane problemy i pytania.

 

Spotkanie zakończono zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.