Spotkanie Sieci Tematycznej ROPS i OWES pn. „Współpraca na poziomie regionalnym pomiędzy ROPS i OWES w obszarze sektora ekonomii społecznej – ekonomia społeczna na wsiach i w małych miastach” w dniach 12-13 września 2019 r.

W dniach 12 – 13 września 2019 r. odbyło się spotkanie sieci tematycznej ROPS i OWES  pn. „Współpraca na poziomie regionalnym pomiędzy ROPS i OWES w obszarze sektora ekonomii społecznej – ekonomia społeczna na wsiach i w małych miastach” zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego.

W spotkaniu udział wzięli pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej  w Białymstoku oraz przedstawiciele Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z subregionu białostockiego, łomżyńskiego, bielskiego oraz suwalskiego. W spotkaniu uczestniczyli również paneliści – przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej z powiatów bielskiego, hajnowskiego i siemiatyckiego: Pan Sławomir Sidoruk i Pani Katarzyna Kamecka -Lach.

Spotkanie przeprowadzono w podmiotach ekonomii społecznej subregionu bielskiego. Pierwszego dnia spotkania odwiedzono Spółdzielnię Socjalną „Integracja” i punkt gastronomiczny prowadzony przez tę spółdzielnię pod adresem: Zaułek Targowy 1 w Bielsku Podlaskim, Warsztat Terapii Zajęciowej w Hajnówce oraz Stowarzyszenie Kreatorzy Rzeczywistości w Kleszczelach. Spotkanie poprowadził Pan Sławomir Sidoruk – Prezes Spółdzielni Socjalnej „Integracja” w Bielsku Podlaskim. Spółdzielnia Socjalna „Integracja” działa od 2010 roku. Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień. Słynie z nieszablonowego podejścia do ekonomii społecznej, starając się działać na otwartym rynku pracy współpracując zwłaszcza z lokalnymi przedsiębiorcami. Jest też ważnym podmiotem wśród lokalnych Podmiotów Ekonomii Społecznej i promotorem idei ekonomii społecznej w regionie.

Drugiego dnia spotkania Sieci Tematycznej ROPS i OWES odwiedzono: Warsztat Terapii Zajęciowej w Dołubowie, Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Dołubowie, Stowarzyszenie „Podlaski Raj”, Spółdzielnię Socjalną „Esskapada”, Stowarzyszenie „Centrum na Wschodzie” i PełnoAktywne Centrum Wolontariatu. Spotkanie poprowadziła Pani Katarzyna Kamecka-Lach – Prezes Spółdzielni Socjalnej „Esskapada”. Spółdzielnia ta, znana także pod marką Paintball Podlasie, jest pierwszym tego typu podmiotem w powiecie siemiatyckim. Jej celem jest promocja walorów przyrodniczych, historycznych i kulturalnych Podlasia. Rozpoczęła swoją działalność we wrześniu 2012 r. Proponuje ciekawą ofertę usług rekreacyjnych oraz wiele atrakcji dla miłośników aktywnego wypoczynku w otoczeniu podlaskiej przyrody. Organizuje rozgrywki paintballowe (leśne – woodsball i sportowe – speedball) oraz scenariuszowe gry terenowe. Jest organizatorem jedynego w Europie turnieju paintballowego dla osób z niepełnosprawnościami – Paintball na Wózkach (odbyło się już VI edycji turnieju). 

Bardzo ciekawe spotkanie zorganizowali przedstawiciele Stowarzyszenia „Podlaski Raj”, które powstało w marcu 2019 r. przy wsparciu OWES w subregionie bielskim. Od sierpnia ma ono status przedsiębiorstwa społecznego. Zatrudnia 4 osoby długotrwale bezrobotne, w tym jedną osobę z niepełnosprawnością. Specjalizuje się w organizacji szkoleń, konferencji, oferuje noclegi, wypoczynek dla rodzin, grup, na łonie natury (w Pustelni Sękalik). Dysponuje w pełni wyposażoną „szkoleniową stodołą”, która urzekła uczestników spotkania pomysłowością i atrakcyjnością aranżacji.

Uczestnicy spotkania mieli możliwość zapoznać się z działalnością w/w podmiotów, historią ich powstania, problemami i odnoszonymi sukcesami. Dzielili się również swoimi doświadczeniami i „dobrym praktykami”.

Program spotkania i przebieg wizyty spotkał się z dużym zainteresowaniem i pozytywnymi opiniami uczestników.