Warsztaty sieciujące dla członków Podlaskiej Sieci Współpracy Podmiotów Ekonomii Społecznej Pracujących z Osobami Bezdomnymi pn. „Praca z osobami uzależnionymi i z zaburzeniami psychicznymi w podmiotach ekonomii społecznej” – 8 października 2019 roku

W dniu 8 października 2019 roku w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbyły się warsztaty sieciujące dla członków Podlaskiej Sieci Współpracy Podmiotów Pracujących z Osobami Bezdomnymi pn. „Praca z osobami uzależnionymi i z zaburzeniami psychicznymi w podmiotach ekonomii społecznej” organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach realizacji projektu pozakonkursowego „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego.

Celem warsztatów sieciujących było zacieśnienie współpracy podmiotów ekonomii społecznej oraz dostarczenie i zwiększenie poziomu wiedzy z zakresu form komunikacji, a także metod pracy z osobami uzależnionymi i z zaburzeniami psychicznymi w podmiotach ekonomii społecznej (PES Pracujących z Osobami Bezdomnymi), poznanie alternatywnych i wspomagających metod komunikacji, kształtowanie umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych i przeciwdziałanie agresji oraz przemocy. Warsztaty przeprowadziła Pani Dorota Mączka.

Serdecznie dziękujemy za uczestnictwo w warsztatach i zapraszamy do udziału w kolejnych naszych działaniach.