Warsztaty pn. „Nowa perspektywa finansowa 2020+ w kontekście potencjałów i wyzwań przed jakimi stoi ekonomia społeczna w województwie podlaskim” – 28 października 2019r.

W dniu 28 października 2019 roku w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbyły się warsztaty dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z województwa podlaskiego pn. „Nowa perspektywa finansowa 2020+ w kontekście potencjałów i wyzwań przed jakimi stoi ekonomia społeczna w województwie podlaskim”organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach realizacji projektu pozakonkursowego „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego.

Celem warsztatów było poznanie i zrozumienie przez uczestników założeń nowej perspektywy 2020+ oraz zwiększenie świadomości potencjałów i wyzwań związanych z ekonomią społeczną w województwie podlaskim. Warsztaty poprowadziła Pani Anna Bugalska.

Serdecznie dziękujemy za uczestnictwo w warsztatach i zapraszamy do udziału w kolejnych naszych działaniach.