Wskazówki pomocnicze w stosowaniu aspektów społecznych w zamówieniach udzielanych w ramach projektów finansowych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych przygotował Wskazówki pomocne w stosowaniu aspektów społecznych w zamówieniach udzielanych w ramach projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Materiał jest przeznaczony przede wszystkim dla podmiotów, do których adresowane są Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w projektach europejskich, a więc: Instytucji Zarządzających poszczególnymi programami operacyjnymi, na poziomie krajowym, jak i regionalnym, Instytucji Pośredniczących i Wdrażających. Przydatne będą również dla beneficjentów realizujących projekty, a także dla potencjalnych wykonawców tych zamówień oraz innych instytucji wspierających zamawiających i wykonawców.

Zaktualizowana wersja Wskazówek uwzględnia zmiany, które nastąpiły w wyniku nowelizacji wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju dokonanych w lipcu oraz w sierpniu 2019 roku i dotyczy stanu formalno-prawnego na dzień 23 września 2019 roku.

Wskazówki są do pobrania tutaj: (LINK)