Informacja dla podmiotów zatrudnienia socjalnego o możliwości wnioskowania do wojewodów o niezawieszanie zajęć w związku z prowadzeniem działalności istotnej dla ograniczania negatywnych skutków epidemii.

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

DEPARTAMENT EKONOMII SPOŁECZNEJ I SOLIDARNEJ

Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa, tel. +48 (022) 461 61 30, fax +48 22 461 61 33
htips:/iwww.gov.pl/web/rodzina; EMail: ekanomiaspoleczna@mrpips.gov.pl


Warszawa, 01.04.2020

Informacja dla podmiotów zatrudnienia socjalnego o możliwości wnioskowania do wojewodów o niezawieszanie zajęć w związku z prowadzeniem działalności istotnej dla ograniczania negatywnych skutków epidemii.

  1. W znowelizowanej ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (dalej : specustawa), w art. 15c wprowadzona została nowa kompetencja dla wojewodów, umożliwiająca im zawieszanie zajęć w podmiotach zatrudnienia socjalnego (PZS).
  2. Do tej pory zdecydowana większość podmiotów zatrudnienia socjalnego zawiesiła zajęcia dla uczestników.
  3. Polecenie wojewody dotyczące zawieszenia zajęć wydawane będzie w stosunku do konkretnego PZS i w pierwszej kolejności powinno służyć przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu się zakażeń, a w szczególności pozostaniu uczestników w miejscu zamieszkania. Wojewoda może przekazać polecenie np. w jednym piśmie adresowanym do wszystkich PZS, które mają zawiesić zajęcia. W takim wypadu podmioty te powinny być konkretnie wskazane.
  4. Zajęcia w PZS prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego pozostają zawieszone co najmniej do 10 kwietnia br. na podstawie wydanych przez wojewodów poleceń.
  5. PZS, które do tej pory funkcjonują lub chciałyby kontynuować zajęcia, mogą wystąpić do wojewody z wnioskiem o niezawieszanie zajęć, w związku z ich znaczeniem dla przeciwdziałania negatywnym skutkom epidemii. We wniosku należy m.in. wskazać jakie podmioty lub instytucje realizujące działania dotyczące epidemii korzystają z działalności prowadzonej przez PZS.
  6. Wojewoda może wstrzymać się z podjęciem decyzji o zawieszaniu zajęć w PZS, które:
    • mogą zapewnić taką organizację prowadzenia działalności usługowej lub wytwórczej, która zapewnia bezpieczne warunki pracy i uczestnictwa, a w szczególności na zasadach określonych w rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz
    • wykonywana przez nie działalność ma znaczenie dla minimalizowania negatywnych skutków epidemii.

Treść podpisanej informacji dla podmiotów zatrudnienia socjalnego o możliwości wnioskowania do wojewodów o niezawieszanie zajęć w związku z prowadzeniem działalności istotnej dla ograniczania negatywnych skutków epidemii.